Biblioterapi for kropp, sjel og sinn

Prosjekteier:Våler (Hedm) bibliotek
Samlet støtte:75 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2022

Søknad

Rapporter

Andre filressurser

Mål

⦁ Få flere innbyggere til å lese, være fysiske og forebygge ensomhet. Dette vil være folkehelse og livsmestring
⦁ Å gjøre biblioteket synlig og mer kjent for folk, nå nye brukergrupper og rekruttere nye brukere til biblioteket og øke utlånet
⦁ At folkebiblioteket bygger erfaringer og kompetanse og prøver ut metoder for formidling som på sikt vil kunne føre til daglig drift

Beskrivelse

Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 vektlegger at folkebibliotekene skal drive aktiv formidling. Det er et mål at bibliotekene skal få flere til å lese og flere til å lese mer. Med utgangspunkt i dette ønsker Våler folkebibliotek å søke Nasjonalbiblioteket om prosjektmidler for å teste ut nye metoder for formidling rettet mot ensomme voksne. For å få til dette må vi få frikjøp av bibliotekpersonale slik at personalet kan engasjere seg sterkere i litteraturformidling til nye brukergrupper eller oppsøkende bibliotekvirksomhet. Vi må markedsføre og utvide kapasiteten på disse arrangementene av personal både i planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjektets ulike deler. Samarbeid mellom bibliotek og/eller andre relevante organisasjoner er også viktig slik at biblioteket kan bruke mer tid på formidling.

Gjennomføring:
Biblioteket er helt nytt og fått bedre beliggenhet i sentrum. Vi er samlokalisert med Sparebank1 og kultursektoren, og muligheten til samskaping og samarbeid er stor. Vi ønsker å få inn en annen målgruppe som ikke bruker biblioteket ved å tilby en hyggelig stund med enkel fysisk og mental trening, og som vil være lavterskel. Tanken rundt det mentale innholdet er «Shared Reading» eller litterært pusterom, og musikalsk fremføring av en tekst. Vi ønsker å skape gode samtaler rundt en tekst og evt. spille og synge dersom teksten er hentet fra en sang.

Målet for dette prosjektet er at Shared Reading-metoden tas i bruk av bibliotek, slik at lesestunder for økt livskvalitet kan tilbys nye målgrupper. Lesestundene ses som et ledd i å gjøre flere mennesker kjent med bibliotekets tilbud og litteraturens betydning i eget liv. Prosjektet vil også handle om å synliggjøre biblioteket i kommunens folkehelsearbeid. Vi vil videreutvikle vår kompetanse som formidlere for stadig flere grupper, og synliggjøre biblioteket og bibliotekaren for bygdas befolkning med ny samarbeidspartner. Dette er folkehelse for kropp, sjel og sinn.

Deretter kaffe, te og utlån av bøker. Ønsket om å høre til og oppleve relasjoner er et grunnleggende behov for mennesket. Biblioteket er en av de viktigste relasjonsbyggende arenaer vi har der lavterskelmøter, kulturmøter og møter mellom mennesker med ulik sosioøkonomisk bakgrunn foregår - møter som bidrar til å utjevne forskjeller og forebygge ensomhet.

Arrangement hver 14. dag i vinter/vårhalvåret.

Effektmål:
Det endelige målet for prosjektet er utjevning av sosiale forskjeller, og det å skape glede ved å lese og dele opplevelse av en tekst i fellesskap. Vi vil gjøre alt vi kan for å skape de gode lesestundene, fordi vi har tro på at dette i ytterste konsekvens kan endre liv. Økt utlån av bøker fra biblioteket, og gjøre dem til aktive lånere hos oss. Våler folkebibliotek ønsker å få biblioteket til å være en sentral møteplass for ALLE.

Andre mål vil være:
- Å gjøre lesing, leselyst og andre aktuelle kulturuttrykk til en positiv, kreativ og identitetsskapende kraft for den enkelte
- Å motvirke utenforskap og sosial usynlighet ved å ta eierskap til sin egen historie og situasjon
- Biblioterapi er å gi en positiv opplevelse med litteratur, uavhengig av leseferdigheter og uavhengig av om du som leser liker teksten eller ikke.
- Heve kvaliteten på litterære samtaler, der teksten – både hva den handler og dreier seg om – står i fokus.

Målgrupper:
Vi vil rette inn aktiviteter mot voksne ensomme (flere under korona) og andre utsatte grupper.

Tidsplan: 5 mnd. i vinter/vårhalvåret 2022. 10 arrangement.

Evaluering og videreføring:
Vi vil forsøke å integrere de tiltak som fungerte godt i vår framtidige bibliotektjeneste. Gode resultater av de nye tiltakene vil vi aktivt bruke for å fremme forslag i budsjettforhandlinger for å øke bibliotekets personalressurser ytterligere. I prosjektet vil vi utprøve tiltak og utveksle erfaringer om vårt felles mål: å nå flere brukere, med særlig fokus brukermedvirkning, inkludering og tilgjengeliggjøring.