Aktiv formidling i Rogaland 2022 – felles søknad for 15 kommuner (Kategori A)

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Rogaland fylkesbibliotek
Samlet støtte:750 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2022

Søknad

Rapporter

Lenker

Mål

Effektmål: bibliotekene i Rogaland som kompetanse- og kraftsentre for lesing og litterære samtaler i hverdagen

Resultatmål:
Økt utlån i folke og skolebibliotekene i Rogaland
Flere aktive lånere i bibliotekene i Rogaland
Flere lesesirkler og andre lavterskel arenaer for litterære samtaler
Større bruk av dataspill i bibliotekene
Større engasjement og økt utlån knyttet til bibliotekenes formidling på nett
Flere aktive samarbeidspartnere for bibliotekene i Rogaland
Økt deltakelse i Sommerles

Beskrivelse

Rogaland fylkesbibliotek søker på vegne av 15 av fylkets 23 kommuner om støtte til 15 ulike formidlingstiltak.

Disse kommunene er med på søknaden: Bokn, Gjesdal, Haugesund, Hjelmeland, Hå, Karmøy, Klepp, Lund, Randaberg, Sauda, Sola, Strand, Suldal, Tysvær, Vindafjord. Tiltakene i søknaden kommer i tillegg til formidling som disse bibliotekene normalt driver med. De omsøkte midlene vil fordeles uavkortet til bibliotekene, og brukes til frikjøp av ansatte (vikarutgifter).

Tiltakene er utarbeidet sammen med bibliotekene, og innebærer noe nytt for de bibliotekene som prøver dem ut: en ny arena, nye målgrupper, formidling av deler av samlingen som biblioteket ikke har formidlet før eller en formidlingsmetode som er ny for det aktuelle biblioteket. Tiltakene bygger på metoder for formidling som vi ønsker å integrere i den daglige driften i bibliotekene i Rogaland, som Lesersørvis, shared reading, barnebokbad og videoboktips. Fylkesbiblioteket følger opp de enkelte tiltakene aktivt med tanke på erfaringsoverføring både i regionen og nasjonalt.

Søknaden er forankret i Regionalplan for bibliotek i Rogaland 2014-2017 (gjeldende inntil neste revisjon av Regional kulturplan), og tilhørende handlingsprogram. Aktiv formidling i Rogaland er et sentralt punkt i handlingsprogrammet for 2022 som vedtas politisk i november. Søknaden er også forankret i det forpliktende Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF) samarbeidet mellom fylkene.

Tiltakene i denne søknaden inngår i fylkesbibliotekets langsiktige satsing på formidling i folkebibliotek i Rogaland. Fylkesbiblioteket setter opp kurs, evaluerer og støtter videreutvikling av tiltakene fortløpende og i samarbeid med bibliotekene i Rogaland.

Tiltakene retter seg mot varierte målgrupper. Minst halvparten av formidlingen retter seg mot barn og ungdom, med skolen som viktigste samarbeidspartner. De fleste av tiltakene dreier seg om formidling av skjønnlitteratur og litterære leseopplevelser, med unntak av de to tiltakene som handler om dataspill (12 og 13).

Tiltakenes omfang og hvilke kommuner som deltar på hva angis i budsjettet.

TILTAK
1. Lesersørvis. Appellfaktorer som formidlingsidé, uttrykt i minst to ulike formater, for eksempel brosjyre, nettsak, instagram- eller facebookpost, utstilling, videoboktips, arrangement eller lignende.
2. Videoboktips. Videreføring av regionalt prosjekt som startet opp våren 2020 (under korona). Målet er å ha bibliotekansatte i hele fylket som kan formidle litteratur effektivt via mobilen. Per i dag har vi ca 20 aktive videoboktipsere i fylket.
3. Videoboktips laget av barn og/eller ungdom. Bibliotekaren fasiliterer prosessen og sørger for at det blir et ferdig produkt som deles i sosiale medier
4. Utendørsformidling. LitteraTur, lesestunder for barn i naturen, lesestunder på dagsturhyttene, formidling med biblioteksykkel eller lignende.
5. Jubileer 2022. Randaberg 100 år og Rikssamlingsjubileet
6. Litterære pusterom / shared reading. Inngår i en større satsing på shared reading i Rogaland.
7. Bokstart. Samarbeid med helsestasjonene. Vi søker om midler til å gjennomføre to typer samlinger: 1) formidling av bibliotekets tilbud til ansatte på helsestasjonene og 2) formidling av leselyst og barnebøker til foreldre med barn.
8. Samling for skolestartere. Samling i mai/juni for de som skal begynne i første klasse høsten 2022 og deres foreldre. Gjennomføres i samarbeid med skolene, for eksempel i forbindelse med barnehagenes besøksdag eller lignende.
9. Barnebokbad i barne- og/eller ungdomsskolen
10. Sommerles 2022. Besøk på alle skoler og i alle klasser for å fortelle om Sommerles og formidle bøker. Rogaland topper Sommerles-statistikken, men vi har fortsatt kommuner som har mye å gå på. Målet er å få alle opp på minst 60% deltakelse.
11. Bærekraftbiblioteket – lesesirkler for barn, 6-12 år
12. Dataspill – fasilitere spillkvelder og turneringer i samarbeid med lokale partnere. Norskproduserte dataspill som bibliotekene får via innkjøpsordningen er vanskelige å formidle på tradisjonell måte, fasilitering av spillkvelder er mer hensiktsmessig.
13. Dataspill som språkpraksis. Mange av de norske spillene vi får fra NFI gjennom innkjøpsordningen kan fungere godt som språktrening. Arrangere samlinger i samarbeid med norskopplæringen for fremmedspråklige.
14. Lokale digitale møteplasser. Samarbeid med andre lokale aktører. Møteplassen skal møte et reellt behov i den kommunen den etableres og rette seg mot en spesifikk målgruppe. Møteplassene skal også være arenaer for formidling. Tiltaket bygger på prosjektet «Saman på nett» (Klepp og Kvam).
15. Gjenbruk av digitalt innhold. Videreformidling og gjenbruk av innhold som andre har produsert, som videoboktips, bokomtaler, boklister, strømmede arrangement og så videre. Formidlingen gjennomføres som et gruppearbeid sammen med bibliotekarer fra andre bibliotek. Erfaringer fra gruppearbeidet videreformidles av fylkesbiblioteket i form av en ny leksjon i nettkurset «Videoboktips».