Aktiv formidling i Finnmark 2024

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Samlet støtte:850 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2024

Søknad

Mål

Økt formidling i folkebibliotekene i Finnmark. I utkast til regional bibliotekplan i Finnmark har vi mål om at bibliotekene formidler «kunnskap og læring» og «kultur og litteratur». I utkastet står det «Biblioteket tenker nytt og deltar i utviklingsprosjekter og innovasjon». Denne søknaden bidrar til langsiktig måloppnåelse: Ingen folkebibliotek fra Finnmark har søkt midler til aktiv formidling før. Nå får de økt kompetanse om å gjennomføre prosjekt, og blir bedre rusta til å søke prosjektmidler selv i framtida.

Resultatmål:

Økt antall arrangementer av folkebibliotek i Finnmark
Økt deltakelse i Sommerles blant elever i Finnmark
Økt kompetansedeling mellom bibliotekene i Finnmark

Bibliotekene i Finnmark skal gjennomføre totalt 203 formidlingstiltak av ulik art og lengde innenfor ni innsatsområder. Det vil gi bibliotekbrukerne et bedre tilbud og gjøre bibliotekets tjenester synlige på nye arenaer. Tiltakenes omfang og hvilke kommuner som deltar på hva, angis i budsjettet.

Beskrivelse

Finnmark fylkesbibliotek søker med dette på vegne av 16 av våre 18 folkebibliotek i nye Finnmark fylkeskommune: Alta, Båtsfjord, Deatnu/Tana, Gamvik, Guovdageainnu/Kautokeino, Hammerfest, Hasvik, Kárášjoga/Karasjok, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Sør-Varanger, Unjárgga/Nesseby og Vadsø.

Fylkesbiblioteket veileder underveis, evaluerer og rapporterer etterpå. Vi sørger for informasjon, faglig oppdatering og kompetansedeling på halvårlige bibliotekmøter, regionmøter og temamøter, etter behov fra bibliotekene. Midlene fordeles uavkortet til bibliotekene, og skal brukes i henhold til utlysningens kriterier. For flertallet av bibliotekene er arbeid i denne formen nytt. Vi forventer at de bruker mer tid på for- og etterarbeid enn bibliotek med mye erfaring med dette. Hvert bibliotek planlegger, gjennomfører og dokumenterer sine tiltak. Vi ber også bibliotekene om å dele formidlingsressurser med hverandre. Slik gir prosjektet ringvirkninger utover det som skjer i det enkelte bibliotek. Innsatsområdene er utarbeida i samarbeid med bibliotekene, og forankra i kompetansetiltak vi har arbeidet med de siste årene, nasjonalt og regionalt og er som følger:

SPILLFORMIDLING: Tiltak som formidler spill gjennom turneringer og spillkvelder, og tiltak der samisk identitet styrkes gjennom spill. Vi har styrket bibliotekenes kompetanse i spillformidling i 2023, og vil følge opp i 2024.

LESERSØRVIS: Brosjyrer og videoboktips basert på lesersørvismetoden som kan deles med andre folkebibliotek. Fylkesbiblioteket har tidligere arrangert felles kurs i lesersørvis som hadde god oppslutning i fylket. Barne- og ungdomsbibliotekarer har fått oppdatert innføring i Lesersørvis til barn-håndboka fra en av forfatterne som er ansatt ved Finnmark fylkesbibliotek.

SHARED READING/SAMLESING: Flere folkebibliotek vil formidle med samlesing for eldre i kommunen, på institusjon, eller gjennom samarbeid med frivilligsentral. Noen er helt nye for metoden og ønsker å ha sine aller første samlesingsøkter. Det har vært flere runder med kurs for leseledere, senest høsten 2023.

SOMMERLES: Sommerles har vært felles kampanje i Finnmark i flere år, men det er ulikt hvor mye formidling folkebibliotekene har hatt mulighet til å gjennomføre. Innsatsområdet Sommerles inkluderer ulike formidlingstiltak ut mot skoler i distriktene, utvikling og gjennomføring av kickoff samt ulike typer arrangement underveis og til slutten av Sommerles.

KUNNSKAPSFORMIDLING: Innenfor Kunnskapsformidling er det stort spenn i tiltakene: Fra formidling av slektshistoriske kilder, til formidling av kildekritikk, boksamtale om tvangsevakueringa, søkeverksted og språkkafé. Lokal forankring av kompetansehevende tiltak med utgangspunkt i prosjektene Kunnskapsaktør 2.0 og fokusområdet Kunnskapsaktør i Formidlingskompetanse for folkebibliotek, som Finnmark fylkesbibliotek har jobbet spesielt med de siste årene.

JUBILEER OG MARKERINGER 2024: Innenfor innsatsområdet jubileer og markeringer er det en rekke tiltak og arrangementer. Det skal for eksempel markeres at det er 80 år siden tvangsevakueringa av Finnmark, demensdagen, samenes nasjonaldag, kvenfolkets dag, verdensdagen for psykisk helse samt åpning av nytt bibliotek.

FINNLITT 2024: Finnlitt – Finnmark internasjonale litteraturfestival arrangeres i Alta våren 2024, fra 25.-27. april, med tema TRO, i samarbeid med vertsbiblioteket Alta bibliotek. De fysiske møtestedene for våre bibliotekansatte er svært få. Det samme gjelder større litteraturarrangement for fylkets innbyggere. Finnlitt – Finnmark internasjonale litteraturfestival er fylkesbibliotekets største formidlingstiltak, og i tillegg et kompetansehevende møtested for bibliotekansatte i hele fylket. Ved å hospitere på Alta bibliotek under festivalen i 2024, vil de bibliotekansatte formidle og lære sammen med kollegaer i biblioteksektoren i fylket og oppnå verdifull arrangementskompetanse de tar med seg hjem. Slik bruker vi spisskompetansen fra en kommune slik at den får verdi for hele fylket. Innsatsområdet innebærer også formidling av aktuell litteratur innad i kommunene i forkant av festivalen og å skape lokalt engasjement i den enkelte kommunen rundt Finnmarks største litteraturfestival. Mer om Finnmark internasjonale litteraturfestival på www.finnlitt.no

SPESIFIKKE MÅLGRUPPER: Innenfor innsatsområdet «Formidling til spesifikke målgrupper» er det planlagt mange tiltak som ikke faller inn under de andre innsatsområdene, men som har en spesifikk målgruppe, som: Barnehagebarn, skolebarn, ungdommer, eldre samt personer med samisk eller kvensk bakgrunn.

BIBLIOTEKET UT TIL FOLK: Et stort mangfold av tiltak utenfor bibliotekrommet. Etablering av friluftsbibliotek på perleturhytter med ulike former for formidling, turer med lokalhistorisk litteratur – i minneaktørenes fotspor, og formidling på venterom, ferger, butikker, omsorgssenter og ute hos ulike lag og foreninger. Samla sett gir disse tiltakene en utadretta profil for bibliotekene i Finnmark.