Uttalelse fra Sivilombudet om dispensasjonssak

Sivilombudet har kommet med en uttalelse om Nasjonalbibliotekets dispensasjonsadgang fra kravet om fagutdannet biblioteksjef, i forbindelse med en ansettelsessak der Sivilombudet har påpekt at ansettelsen er i strid med folkebibliotekloven.

Nasjonalbiblioteket leverte 22. februar en orientering om oppfølgingen av Sivilombudets konklusjoner.

I orienteringen fremgår det at Nasjonalbiblioteket er enige i Sivilombudets konklusjoner i den konkrete saken. Videre fremgår det at Nasjonalbiblioteket har fokus på informasjon til kommunene om dispensasjonsreglene, og at det i kontakten med kommunene understrekes at en kvalifisert søker kun kan forbigås dersom vedkommende er uegnet.

Nasjonalbiblioteket gir også uttrykk for at det vil bli gjort en selvstendig vurdering av søknader om dispensasjon.