Tiltakspakken for folkebibliotekene under koronaperioden

Tekst: Tordis Holm Kverndokk

Regjeringen og Nasjonalbiblioteket satte inn ekstraordinære tiltak for å gi publikum et best mulig digitalt tilbud mens bibliotekene var koronastengt, og etterhvert som de åpnet forsiktig opp igjen på forsommeren. Bibliotekene har fått støtte til innkjøp av flere e-bøker og til formidling og arrangementer på digitale plattformer. Les mer her

Digitale forfatterarrangementer i folkebibliotekene

Drøye 200 000 kr er gitt til digitale forfatterarrangementer bestilt av folkebibliotekene gjennom en midlertidig ordning med Norsk forfattersentrum. 

Skjermbilde av digitalt forfattermøte med Monica Isakstuen, Tønsberg og Færder bibliotek

57 forfattere slapp til i ulike digitale arrangementer som bibliotekene bestilte gjennom Forfattersentrum. Målet var å skape en større bredde i hvilke forfattere som får slike oppdrag. Mange lokale, og mindre kjente forfattere, ble engasjert og bibliotekene som benyttet seg av denne sjansen fikk prøvd ut ett eller to digitale forfatterarrangementer. Noen hadde forfatterintervjuer over videosamtale, andre hadde høytlesing ved forfatteren og andre lot forfatteren spille inn en film av sitt foredrag.

De digitale forfattermøtene kunne ligge ute på nett i ett døgn etter offentliggjøring. I alt 47 folkebibliotek benyttet seg av tilbudet i perioden 5. mai til 15.juni 2020.

Ekstra innkjøp av e-bøker i e-bokkonsortiene

20 millioner kr ble fordelt til e-bokkonsortiene som administreres av fylkesbibliotekene. Bergen offentlige bibliotek har egen ordning. Konsortiene består av fylkesbibliotek og folkebibliotek som sammen kjøper inn til e-bokutlånssystem for biblioteklånerne. Midlene ble fordelt etter folketall i de ulike konsortier. De bestemmer selv fordelingen av innkjøp av e-bøker og e-lydbøker og hvordan de prioriterer voksne og barn. Midlene skal brukes til norske e-bøker, siden det er en del av støtten til norsk kultur. Konsortiene har varslet at de sprer midlene til innkjøp ut over året.
I perioden 12. mars- 15. juni steg utlånet av bibliotekenes e-bøker og e-lydbøker med 123 % hvis vi sammenligner med måneden før nedstengingen. For samme periode økte utlånet på e-bøker og e-lydbøker til barn med hele 388 %. Sommerles startet 1. juni, og oppmerksomheten rundt digitale bøker for barn var stor.

Formidling av digitale bibliotektjenester

5 millioner kr er fordelt fylkesbibliotekene og er også fordelt etter folketall. Midlene til digital formidling skal brukes i samråd med folkebibliotekene i det enkelte fylke. Nasjonalbiblioteket oppfordret til aktivt engasjement fra fylkesbibliotekene og at tiltak som involverer folkebibliotekene skulle prioriteres spesielt slik at begge parter bygger kompetanse. Midlene kan brukes på honorarer til innholdsleverandører, ekstern teknisk støtte og utstyr i fylkesbibliotek/folkebibliotek. Den digitale formidlingen skal kunne nå alle i hele landet. Eksempelvis har Innlandet fylkesbibliotek laget en rekke med forfatterintervjuer. Viken fylkesbibliotek har laget markedsføringskampanjen Biblioteket i lomma. Nasjonalbiblioteket vil lage en oppsummering av bruken av disse midlene etter rapporteringsfristen i 2021.

Sommerles

Vestfold og Telemark fylkesbibliotek laget en digital kampanje for Sommerles for tidligere tildelte utviklingsmidler. Denne har vært godt synlig i sosiale medier og er fulgt godt opp med fysiske utstillinger i bibliotekene under hele Sommerles-aksjonen. Sommerlesaksjonen har vært en suksesshistorie i nyhetsbildet både lokalt og nasjonalt som et eksempel på at denne formen for lesestimulering når fram til målgruppa, barn 1. – 7. klasse.

Kompetansehevende kurs

Viken fylkesbibliotek har fått tildelt 50 000 for å lage et opplegg for kompetanseheving innen digital formidling for bibliotekansatte. Det vil foreligge konkrete opplæringstiltak relativt raskt og det vil bli en helhetlig læringsressurs, 23 ting om å formidle på nett, for bibliotekansatte på bibliotekutvikling.no. 23 ting om å formidle på nett utvikles av alle fylkesbibliotekene, Deichman og Bergen offentlige bibliotek. Flere folkebibliotek er også involvert. Tingene i kurset publiseres fortløpende utover høsten og kurset skal være ferdig i desember.