Statistikken fra folkebibliotekene for 2021 er nå tilgjengelig hos SSB

SSB har publisert foreløpige tall fra folkebibliotekstatistikken for 2021 i KOSTRA-databasen– (KOmmune STat RApportering)

Selv om dette er foreløpige tall, gir de oss grunnlag for å peke på noen trekk. 2020 var i stor grad preget av pandemien som traff oss, noe som også var tydelig i bibliotekstatistikken med nedgang i publikums bruk av det fysiske bibliotektilbudet.

  • Tallene for 2021 viser at bibliotekenes virksomhet i mindre grad var preget av pandemien enn i 2020, og at bruken av bibliotekenes tjenester økte.
  • Det fysiske besøket i bibliotekene er fremdeles om lag 15 prosent lavere enn i 2019, men har økt med om lag 10 prosent siden 2020.
  • Det samlede utlånet av fysiske bøker har økt med om lag 15 prosent siden 2020, og er om lag 10 prosent lavere enn i 2019.
  • Særlig barnebokutlånet har tatt seg opp, og nærmer seg 2019-nivå etter en økning på om lag 20 prosent.

Det vil bli gjennomført ytterligere kvalitetssikring og komplettering av tallene før de endelige tallene blir publisert i medio juni.