Søk om tilskot til skulebibliotek og lesestimulering

Kommunar kan søke om tilskot for å styrke skulebiblioteka sitt arbeid med lesestimulering i grunnskulen for 2024. 

Formålet er å skape ein inkluderande arena for leseglede for alle elevar og i alle fag. Innsatsar i levekårsutsette område vil verte prioritert.

Utdanningsdirektoratet (UDIR) lyser ut tilskot til å styrkje skulebiblioteka sitt arbeid med lesestimulering for 2024. Det er kommunar som kan søkje om midlane. Tilskota skal blant anna bidra til at skulebiblioteka vert ein arena for leseglede for alle elevar.

Søknadsfristen er 15. mars 2024