Sivilombudet uttaler seg om ansettelse av biblioteksjef

Sivilombudet offentliggjorde i juni en uttalelse om ansettelse av biblioteksjef i folkebibliotek.

Sivilombudet konkluderer i uttalelsen: 

Det følger av folkebibliotekloven § 5 at en kommune skal ha fagutdannet biblioteksjef. Det er adgang til å dispensere fra dette kravet dersom det kan dokumenteres at det ikke har meldt seg kvalifisert søker. I denne kvalifikasjonsvurderingen skal både søkers formelle kvalifikasjoner og egnethet for stillingen inngå. Ombudsmannen har kommet til at verken X kommune eller Nasjonalbiblioteket har gjort de undersøkelsene som er nødvendige for å kunne konkludere med at klager var uegnet for stillingen som biblioteksjef i kommunen. Det kan ikke utelukkes at hun er kvalifisert for stillingen, og dermed urettmessig forbigått. Det er også mulig at dispensasjonssøknaden ikke skulle ha blitt innvilget. 

Avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand sier at Nasjonalbiblioteket har merket seg kritikken Sivilombudet kommer med, og vil følge opp denne i håndtering av søknader fra kommunene. Tinnesand understreker at saksbehandling og dialog mellom kommunene og staten om dispensasjon fra bibliotekloven, fortsatt må være basert på tillit mellom de involverte partene.