Oppdrag : Revidering av Nasjonal bibliotekstrategi

Nasjonalbiblioteket har mottatt oppdragsbrev om revidering av Nasjonal bibliotekstrategi – Rom for demokrati og dannelse.

 I oppdragsbrevet skriver Kultur- og likestillingsdepartementet blant annet at revisjonen innebærer at Nasjonalbiblioteket går gjennom eksisterende tiltak for å eventuelt oppdatere disse.  

Nasjonalbiblioteket får også i oppdrag å utarbeide nye tiltak til strategien. Hensikten med de nye tiltakene er å gjøre litteraturen mer tilgjengelig for folk i hele landet. De nye tiltakene vil komme i tillegg til tiltak som allerede ligger i bibliotekstrategien i dag.

Departementet ber Nasjonalbiblioteket utarbeide en revidert bibliotekstrategi innen 19. april 2023, og departementet tar sikte på å legge fram revidert bibliotekstrategi samtidig som overskuddet av spillemidler fordeles i mai 2023. 

Oppdragsbrev om revidering av nasjonal bibliotekstrategi

Nasjonalbiblioteket oppdaterer status for arbeidet med bibliotekstrategien to ganger i året, og legger den fram for strategisk råd. Status for arbeidet med nasjonal bibliotekstrategi per. 30.10.22

Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 – Rom for demokrati og dannelse ble lagt fram av KUD og KD i fellesskap i 2019, og er regjerings bibliotekpolitikk.