Endringer i pliktavleveringen

Nasjonalbiblioteket har siden gjeldende pliktavleveringslov trådte i kraft i 1990 videresendt fysiske eksemplarer av bøker og tidsskrift til universitetsbibliotekene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo, og til Sametingets bibliotek. Fra årsskiftet blir alle nye bøker og tidsskrifthefter digitalt tilgjengelig fra Nasjonalbibliotekets nettbibliotek, enten gjennom at dokumentene er digitalt avlevert eller gjennom digitalisering.

Dette medfører en endring i ordningen med pliktavlevering: digital tilgang erstatter mottak av fysiske eksemplarer, og de fem mottaksbibliotekene får fra 1. januar 2022 ikke lenger tilsendt fysiske eksemplarer av nytt pliktavlevert materiale. Nasjonalbiblioteket mottar fortsatt sine tre eksemplarer.

Tilgangen til pliktavlevert materiale er altså ikke lenger bare knyttet til fysiske eksemplarer hos de fem mottaksbibliotekene og Nasjonalbiblioteket; lånere kan få digital tilgang til pliktavlevert materiale både i alle UH-bibliotek og i folkebibliotek og andre offentlige bibliotek. I tillegg til nytt materiale gis det også tilgang til det som er digitalisert av eldre materiale i samlingen, blant annet nærmere 600.000 bøker, nærmere 100.000 tidsskrifthefter og 2,3 millioner norske aviser (14 dager eller eldre). Antallet øker jevnt og trutt hver dag.

Bruk av det pliktavleverte materialet er etter lov og forskrift begrenset til forsknings- og dokumentasjonsformål. Begrepet dokumentasjon omfatter eksempelvis at studenter kan bruke det pliktavleverte materialet når de skriver oppgaver eller forbereder seg til eksamen. Dokumentasjonsformål omfatter også bruk av kildemateriale i utredningsarbeid, slektsforsking og bygdebokskriving. Det samme vil gjelde journalister og forfattere som søker etter bakgrunnsstoff til prosjektene sine.

Her finnes mer informasjon om hvordan man får tilgang til det pliktavleverte materialet.