Digital festival og digital kompetanse for alle

Under koronakrisa har digital kompetanse blitt høyaktuelt. Bibliotekene har lenge vært en viktig ressurs for å gi befolkningen ferdigheter innenfor det digitale. I to prosjekter med støtte fra Nasjonalbiblioteket, «Digital kompetanse for alle» og «Digital festival», ble det jobbet målrettet med opplæring i digitale verktøy. Her skriver prosjektlederne om bakgrunn og erfaringer.

Av Marthe Aske Waale, Deichman og Tordis Holm Kverndokk, Viken fylkesbibliotek (nå ansatt ved Nasjonalbiblioteket)

Digital festival

Digital festival som prosjekt ble gjennomført i perioden 2018-2019 og var et samarbeid mellom Fylkesbiblioteket i Akershus (nå Viken fylkesbibliotek), Seniornett, Oppegård (nå Nordre Follo), Lørenskog og Ullensaker bibliotek. Ulike tilbud og samarbeid ble prøvd ut og erfaringene er delt i rapporten som ble levert Nasjonalbiblioteket.
Nasjonalbiblioteket støttet prosjektet med kr 300 000.

Nå lever Digital festival videre som ordinær drift og målet er at den skal bli en nasjonal festival. Festivalen skal synliggjøre bibliotekenes gode arbeid med å ufarliggjøre digitalisering og moderne teknologi, og å vise at det er morsomt og trygt å lære nytt, uavhengig av alder. Gjennom festivalen ønsker vi å nå ut til alle som trenger råd eller veiledning med digitale tjenester, og den skal ikke være ekskluderende.

Mest vellykket under Digital festival-arrangementene lokalt var slektsforskningskurs, korte temabaserte datakurs, og formidling av digitalt innhold på allerede etablerte arrangementsrekker i biblioteket.

Digital festival er en revitalisering av Seniorsurf-dagen, men arrangementene skal være åpne for alle interesserte uansett alder. Målet er at alle bibliotek i landet skal bli med på den årlige feiringen (i uke 38), gjerne i samarbeid med Seniornettforeninger der hvor det passer. Det er lokale forhold som avgjør eventuelle samarbeidspartnere.

Det er laget en gruppe under Forum på bibliotekutvikling.no kalt Digital festival. Her kan bibliotekene dele erfaringer, tips og laste ned logo og designmanual. I 2018 og 2019 ble Digital festival drevet som et prosjekt, nå er festivalen over i ordinær drift basert på samarbeid og erfaringsdeling. Viken fylkesbibliotek jobber videre med nettverksbygging.

Mest vellykket under Digital festival-arrangementene lokalt var slektsforskningskurs, korte temabaserte datakurs, og formidling av digitalt innhold på allerede etablerte arrangementsrekker i biblioteket.

Digihjelpen

De siste årene har Kommunal- og moderniseringsdepartementet hatt en tilskuddsordning. Dette er for kommuner som ikke har et etablert veiledningstilbud rettet mot innbyggere uten grunnleggende digital kompetanse. Tilskuddsordningen skal legge til rette for at det finnes et lokalt tilbud om veiledning og opplæring i digitale verktøy og digitale tjenester for innbyggere med lav digital kompetanse.

Tilskuddsordningen er avgrenset til kommuner som per i dag ikke har et slikt tilbud til sine innbyggere.

«Regjeringen har som ambisjon at Norge skal ligge i front internasjonalt i å utvikle digital forvaltning, og nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv».

Les mer her

For eksempel bokprat, strikk & lytt eller språkkafe. Det var også fint å arrangere noe sammen med andre kommunale avdelinger og informere om hvordan digitale løsninger fungerer. Her er eksempler samarbeid med kino og kulturhus, kommunens digitaliseringsansvarlig eller pleie- og omsorgsavdelingen.
Arrangementer det ikke var så enkelt å få deltakere til var senior-gaming og filmvisning. Kurs over flere dager er heller ikke så populært. Det er viktig å finne riktig tidspunkt etter hvilke målgrupper bibliotekene ser for seg, og hva som passer lokale forhold.

Konseptet Data Detox har vært prøvd ut ved flere bibliotek under festivalen. Slik formulerte Ullensaker bibliotek det: Føler du deg usikker om din tilstedeværelse på nettet? Ta kontroll over datalivet med en Data Detox!

Prosjektgruppa samarbeidet med Deichmans samtidige prosjekt Digital kompetanse for alle.

De to prosjektgruppene samarbeidet om en felles åpning av Digital festival 2019 som ble holdt på Nasjonalbiblioteket. Målet om synlighet ble nådd! Publikum strømmet til og ved 170 deltakere måtte vi si stopp. Her var det samtale mellom samarbeidspartnerne, statssekretær for digitaliseringsministeren Paul Chaffey snakket om de som mangler digitale ferdigheter, foredrag av Torgeir Waterhouse fra IKT Norge og en samtale mellom Merete Lie, Deichman og Lise Fjeldstad om hennes erfaringer med det digitale samfunnet.

Åpningsarrangementet ble filmet og redigert versjon er delt på forumet Digital festival, bibliotekutvikling.no

Data Detox

Data Detox Kit er et verktøy for å få kontroll over din digitale hverdag. Du kan ta et minikurs hvor du med fem enkle steg tar tak i ulike deler av din digitale personlighet. Du finner også artikler om blant annet skitne triks, falske nyheter og forvirrende design.
Data Detox ble opprinnelig utviklet av Tactical Tech fra Berlin. Buskerud fylkesbibliotek har, i samarbeid med Tactical Tech, tilrettelagt for den norske oversettelsen. Viken fylkesbibliotek jobber videre med dette og også med oversettelse av en aktivitetsbok for ungdom som vil være et godt tilbud ut til skolene.

Se mer her

Digital kompetanse for alle

Deichman bibliotek og Seniornett gjennomførte i 2018-2019 prosjektet Digital kompetanse for alle.
Gjennom gruppesamtaler med flere generasjoner, kartla prosjektet behovene for digital kompetanse, særlig hos de eldre generasjonene. Deichman ønsket å finne ut hva målgruppen trengte å lære mer om, samt hvilken form de kunne ønske på opplæringen. Resultatene kan leses mer om i prosjektrapporten Digital kompetanse for alle som er levert Nasjonalbiblioteket.

Prosjektgruppen undersøkte aktuelle aktører med sammenfallende mål med tanke på langsiktige samarbeid og opprettet et samarbeid med elever på Kuben videregående skole, IKT-servicefag. Elevene gjennomførte en pilot på datakafé, der deltagerne først fikk introduksjon om et tema (Ruter og Vipps), og deretter fikk de veiledning individuelt. Deltagerne var svært fornøyd, og ønsket seg flere slike kurs.  Tilsvarende samarbeid finnes flere steder i landet, og det er et vinn-vinn samarbeid ved at biblioteket kan tilby et veiledningstilbud uten å bruke så mye ressurser, og elevene får relevant arbeidspraksis. Det er imidlertid en viktig forutsetning med motiverte elever som ser dataveiledningen som relevant arbeidspraksis.

Festivalprogrammet videre på Deichman inneholdt ulike kurs på temaer som nettsikkerhet, innføring i våre digitale tjenester, Altinn og en-til-en dataveiledning. Det var også foredrag med temaene sosiale medier og falske nyheter.

Deichman bibliotek vil fortsette med å tilby kurs- og veiledningstilbud. Digital festival vil være med på å synliggjøre disse tilbudene, og viser hva vi kan få til sammen når folkebibliotekene, frivillige og andre aktører går sammen om å styrke befolkningens digitale kompetanse.

Hvorfor Digital festival?

Ved å styrke befolkningens digitale kompetanse jobber vi for å nå flere av FN’s 17 mål om bærekraft. Ved å øke den digitale kompetansen hos alle som trenger veiledning, jobber bibliotekene for å minske ulikheter i utdanning, inntekt, arbeid, helse, deltakelse og levekår. Denne delen av befolkningen vil heller ikke kunne holde seg orientert om rettigheter og plikter de har som samfunnsborgere. Mange av dem som har vansker med å mestre det digitale, oppsøker bibliotekene for å få hjelp.
Bibliotekene er på denne måten med på å minske ulikhet og gi flere den kunnskapen de har behov for.  Ved å være en møteplass og en trygg arena for kunnskapsdeling vil biblioteket bidra til en demokratisk utvikling på lokalt plan.

Et viktig mål for tilbudet er å gjøre opplæringen trygg og overkommelig for innbyggerne.

Et godt eksempel på et slikt tilbud er På nett klokken ett (Nordre Follo bibliotek). Der er det gjerne en felles innledning i små grupper og deretter spørsmål, hjelp og erfaringsdeling. Andre eksempler er en til en-tilbud og arbeid i smågrupper hvor elever fra videregående skoler underviser eldre (elevbedrift Mailand vgs, Lørenskog og IKT-servicefag-elever fra Kuben vgs, Oslo og Jessheim vgs, Ullensaker).

Samarbeidspartnere til disse type tilbud har blant annet vært de videregående skolene og Seniornetts lokalforeninger. Ved hjelp av en årlig Digital festival kan vi gjøre bibliotekenes arbeid på området synlig.

Denne filmen fra Deichmans veiledningstilbud Datahjelpen viser hvor verdifullt det kan være å ha et sted hvor man kan få hjelp med digitale verktøy.