Arenamidler 2016-2018 – en oppsummering

I de tre årene 2016-2018 fordelte Nasjonalbiblioteket totalt 57 millioner kroner til folkebibliotek og fylkesbibliotek til utvikling av folkebibliotekene som arrangementsarenaer. Satsingen på arenamidler var forankret i Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018, og den omfattet både midler til fysisk tilrettelegging av biblioteklokaler og midler til arrangementer.

Tekst: Arne Gundersen, seniorrådgiver Sekretariat for bibliotekutvikling

Delvis på grunn av koronapandemien har gjennomføring og rapportering fra bibliotekene pågått inntil det siste, men nå er tiden inne til å oppsummere satsingen med noen nøkkeltall, både nasjonalt og på fylkesnivå. Det vises ellers til evalueringen av Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018, der satsingen er nærmere vurdert.

Foto: Bergen bibliotek

97 prosent mottok støtte

Totalt antall aktuelle søkere om arenamidler var 449, et antall satt sammen av 19 fylker, Svalbard, 426 kommuner samt tre biblioteksamarbeid i Hordaland fylke. Til sammen 345 av de aktuelle søkerne søkte om midler i løpet av treårsperioden, som betyr at 77 prosent valgte å søke.

250 søkte for 2016, 198 for 2017 og 186 for det siste året. Flere søkte altså to eller tre ganger, og antall søknader var synkende gjennom treårsperioden.

Over de tre årene har Nasjonalbiblioteket foretatt 559 tildelinger av arenamidler. Nasjonalbiblioteket har mottatt rapport fra mottakerne for 535 av disse tildelingene, noe som betyr at 96 prosent av søkerne har rapportert i henholdt til retningslinjene.

336 av de 345 som søkte om arenamidler i løpet av perioden 2016-2018 fikk støtte. Det vil si at 97 prosent av alle som valgte å søke om arenamidler en eller annen gang i perioden har mottatt midler.

Høyest søkerandel i tre fylker

Fylkene med høyest prosentandel søkere blant bibliotekene var Akershus, Oppland og Nord-Trøndelag. I disse tre fylkene har 96 prosent av bibliotekene søkt om midler. I Vest-Agder søkte bare halvparten av bibliotekene i treårsperioden.

I noen fylker, som Buskerud for 2016 og Troms for 2017, valgte fylkesbiblioteket å søke på vegne av folkebibliotekene i fylket. Alle fylkesbibliotek unntatt Nord-Trøndelag søkte om midler. I de fleste fylkene søkte den største andelen bibliotek tidlig i perioden, men i Aust-Agder økte andelen søkerbibliotek gjennom treårsperioden.

Midler til utstyr og arrangementer

Av de 57 millioner kronene til arenamidler ble nær 25 millioner delt ut for 2016, 18 millioner for 2017 og 14 millioner for 2018.

33 millioner ble delt ut til oppgradering av fysiske fasiliteter og arrangementsutstyr i folkebibliotekene. 24 millioner ble delt ut til arrangementer i bibliotekene.

59 prosent av midlene er altså tildelt til oppgradering av biblioteklokaler og fysisk utstyr for arrangementsvirksomhet. Denne andelen varier mellom fylkene fra 41 prosent i Aust-Agder til 78 prosent i Buskerud. Andelen av midlene til fysisk opprustning var klart høyest i starten av perioden, med 17 millioner kroner i 2016 mot 5,5 millioner i 2018. Midlene til arrangementer har derimot økt svakt gjennom perioden etter hvert som bibliotekene har styrket mulighetene sine til nettopp å gjennomføre arrangementer. 8,5 millioner kroner ble delt ut til arrangementer i 2018.

Bibliotekene har registrert 130 000 deltakere på arrangementene som er gjennomført med arenamidler. Til dette må det bemerkes at mange bibliotek, inkludert Deichman i Oslo og flere store kommuner, ikke har rapportert noe deltakerantall, så det reelle antallet deltakere er utvilsomt langt høyere enn det registrerte.

Se flere tall i tabellen Arenamidler 2016-2018 (.xlxs).