100 søknader om midler til bibliotekutvikling

Nasjonalbiblioteket har mottatt om lag 100 søknader fra bibliotek om midler til bibliotekutvikling i 2024. Søknadsfristen gikk ut 14. november.

Til sammen søker bibliotekene om rundt 60 millioner kroner til ulike utviklingstiltak for 2024.

Bibliotekene har søkt om vel 20 millioner til aktiv formidling og om nesten 40 millioner til utviklingsprosjekter. Det er omtrent like mange søknader om midler til utviklingsprosjekter som til aktiv formidling.

Nasjonalbiblioteket tar sikte på å behandle søknadene og informere om tildeling i løpet av januar 2024. Tildelingsbrevet til de som mottar utviklingsmidler blir trolig sendt ut i februar, og vi tar sikte på å betale ut midlene i løpet av sommeren, senest 1. september.

Prosjekt- og utviklingsmidlene skal stimulere til utvikling i norske folke- og fagbibliotek. Rammene for midlene blir fastsatt av Nasjonalbiblioteket i tråd med disponering av spilleoverskudd fra Norsk Tipping samt føringer i utvidet nasjonal bibliotekstrategi 2024-2025.