Liste over tiltak – Utvidet nasjonal bibliotekstrategi – ut 2025

Fredag den 29.september 2023 la Kultur- og likestillingsdepartementet fram en utvidet nasjonal bibliotekstrategi. Strategien skal vare ut 2025. En av grunnene til at strategien nå blir forlenget er at det som er hovedgrep i strategien, om aktiv formidling skal få tid til å virke.

Den utvidede strategien kan ikke leses uten den opprinnelige strategien. Rom for demokrati og dannelse. Den utvidede strategien er en også en videreføring av denne og de tiltakene som ikke er gjennomført i denne delen av strategien videreføres.  Det er til sammen 20 tiltak som nå gjelder for den utvidede strategien.

Tiltakene kan være nye, oppdaterte eller fortsetter fra gammel strategi.

Formidling

1.  Nasjonalbiblioteket skal årlig lyse ut midler til aktiv formidling, slik at folkebibliotek og fylkesbibliotek i hele landet kan skape gode leselysttiltak og litteraturformidling i bibliotek i hele landet (oppdatert )

2.  Nasjonalbiblioteket skal utvikle en nettressurs for videregående skoler knyttet til Nasjonalbibliotekets samling og formidling av norsk kulturhistorie (oppdatert)

3. Nasjonalbiblioteket skal tilgjengeliggjøre egne arrangementer digitalt, og legge til rette for kompetanseutveksling med andre bibliotek knyttet til digital sceneformidling (oppdatert)

4.  Nasjonalbiblioteket skal synliggjøre bibliotektilbud for mennesker med funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese visuell tekst og vanlige bøker, slik at bibliotekene aktivt formidler tilbudet i møte med alle brukere som har rett til tilrettelagt bibliotektjeneste (nytt)

Samarbeid og utvikling

5.  Nasjonalbiblioteket vil lyse ut prosjekt- og utviklingsmidler. (oppdatert)

6. Utdanningsdirektoratet og Nasjonalbibliotekets tilskudds-/prosjektmidler sees i sammenheng. (fortsetter)

7.  Nasjonalbiblioteket vil samarbeide med relevante aktører om å følge opp aktuelle tiltak i den kommende leselyststrategien (nytt)

Infrastruktur

8.  Nasjonalbiblioteket skal i hele strategiperioden arbeide for å øke omfanget av digitalt materiale som bibliotekene har tilgang til. (fortsetter)

9.  Nasjonalbiblioteket skal forhandle med Kopinor om en utvidelse av Bokhylla-avtalen. (fortsetter)

10.  Nasjonalbiblioteket skal synliggjøre Det flerspråklige biblioteks generelle tilbud overfor skolebibliotekene. (fortsetter)

11. Nasjonalbiblioteket skal tilby en dokumentert maskinleselig tilgang til sin åpent tilgjengelige digitale samling. (fortsetter)

12. Nasjonalbiblioteket skal, i samarbeid med Unit og høyere utdanningsinstitusjonene, bidra til å sikre tilgang til de store trykte utenlandske tidsskriftsamlingene som finnes i norske bibliotek i høyere utdanning. (fortsetter)

13.  Nasjonalbiblioteket skal, i samarbeid med Unit og høyere utdanningsinstitusjonene, sikre bevaring og tilgang til dokument og metadata som inngår i Nasjonalt vitenarkiv (fortsetter)

14. Nasjonalbiblioteket skal realisere en infrastruktur som legger til rette for en overgang til sentral produksjon og deling av metadata for norske bibliotek. (oppdatert)

15. Nasjonalbiblioteket skal i samarbeid med Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør videreutvikle felles autoritetsregister (oppdatert)

16.  Nasjonalbiblioteket skal i tett dialog med bibliotekfeltet bidra til etableringen av felles en nasjonal digital infrastruktur i norske folkebibliotek. (nytt)

17.  Nasjonalbiblioteket skal i tett dialog med bibliotekfeltet utrede ulike modeller for organisering og finansiering av digital infrastruktur for folkebibliotekene for perioden etter 2025 (nytt)

18.  Nasjonalbiblioteket skal videreutvikle Bibliotekkortet (fortsetter)

19.  Nasjonalbiblioteket skal i samarbeid med fylkeskommunene arrangere seminarer og konferanser som gir kunnskap om og opplæring i bruken av nasjonale bibliotektjenester. (fortsetter)

20.  Nasjonalbiblioteket vil styrke bibliotekutvikling.no som en faglig ressurs for bibliotekansatte. (fortsetter)