Konflikthandtering – Tips til vidare lesing

Her finn du ei oversikt over alle kjelder brukt på dei ulike sidene i verktøykassa. I tillegg har fleire av tekstforfattarane komme med tips til meir utdjupande lesing.

Barn og unge

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. (u.å.). Barnevern. Hentet fra https://www.bufdir.no/barnevern/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. (2018). SNAKKE – samtalehjelp for deg som er bekymret for et barn. Hentet fra https://snakkemedbarn.no/

Clementz, A. & Røe, C. (2017). Der ingen ville se at så mye kunne skje. Hentet fra https://oda.hioa.no/en/item/asset/dspace:15049/Clementz_Roe.pdf

Justis- og beredskapsdepartementet. (2019). Avvergingsplikten. Hentet fra https://plikt.no/

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging. (2018). SLT-koordinatorer i norske kommuner. Hentet fra http://kriminalitetsforebygging.no/slt/slt-koordinatorer-2/

Nasjonalt senter for vold og traumatisk stress. (u.å.). Dinutvei.no – Nasjonal veiviser ved vold og overgrep. Hentet fra https://dinutvei.no/

Politiet. (u.å.). Råd og forebygging. Hentet fra https://www.politiet.no/rad/

Stine Sofies Stiftelse. (u.å.). For voksne. Hentet fra https://jegvilvite.no/?cat=12

Stine Sofies Stiftelse. (u.å.). Stine Sofies Stiftelse. Hentet fra https://www.stinesofiesstiftelse.no/

Statens barnehus. (u.å.). Statens barnehus – et tverrfaglig kompetansehus. Hentet fra https://www.statensbarnehus.no/

Bibliotekrommet

Appleton, J. (1975). The Experience of Landscape. Wiley.

Berge, G., Haug, E., & Marshall, L. (2012). Nasjonal gåstrategi: Strategi for å fremme gåing som transportform og hverdagsaktivitet. Statens vegvesen.

Colquhoun, I. (2004). Design Out Crime: Creating Safe and Sustainable Communities. Crime Prevention and Community Safety, 6(4), 57–70. https://doi.org/10.1057/palgrave.cpcs.8140201

Hess, U., Gryc, O., & Hareli, S. (2013). How shapes influence social judgments. Social Cognition, 31(1), 72–80.

Hillier, B., Penn, A., Hanson, J., Grajewski, T., & Xu, J. (1993). Natural movement: Or, configuration and attraction in urban pedestrian movement. Environment and Planning B: Planning and Design, 20(1), 29 – 66. https://doi.org/10.1068/b200029

Kuo, F. E., & Sullivan, W. C. (2001). Environment and Crime in the Inner City. Environment and Behavior, 33(3), 343–367. https://doi.org/10.1177/0013916501333002

Lenhart, C. M., Wiemken, A., Hanlon, A., Perkett, M., & Patterson, F. (2017). Perceived neighborhood safety related to physical activity but not recreational screen-based sedentary behavior in adolescents. BMC Public Health, 17(1), 722. https://doi.org/10.1186/s12889-017-4756-z

Nasar, J. L., & Fisher, B. S. (1992). Design for vulnerability: Cues and reactions to fear of crime. Sociology and Social Research, 76(2), 48–58.

Newman, O. (1972). Defensible space. New York: Macmillan.

Peponis, J., & Wineman, J. D. (2002). Spatial Structure of Environment and Behavior. In R. Bechtel & A. Churchman (Eds.), Handbook of environmental psychology (pp. 271–291). Retrieved from https://www.academia.edu/25734715/Peponis_J_Wineman_J_2002_Spatial_structure_of_environment_and_behavior_in_Handbook_of_environmental_psychology_Eds_R_Bechtel_A_Churchman_John_Wiley_and_Sons_New_York_pp_271-291

Storøy Elnan, T. (2018, February 9). Bråk, trusler, slåssing og narkotikasalg preger Sveriges biblioteker. Aftenposten. https://www.aftenposten.no/article/ap-WLKPak.html

Van Dyck, D., Teychenne, M., McNaughton, S. A., De Bourdeaudhuij, I., & Salmon, J. (2015). Relationship of the Perceived Social and Physical Environment with Mental Health-Related Quality of Life in Middle-Aged and Older Adults: Mediating Effects of Physical Activity. PLoS ONE, 10(3). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0120475

Fleirkulturell forståing og kommunikasjon

Dahl, Ø. (2013). Møter mellom mennesker: Innføring i interkulturell kommunikasjon. Oslo: Gyldendal Akademiske

Dypedahl, M. & Bøhn, H. (2017). Veien til interkulturell kompetanse. Oslo: Fagbokforlaget

Eriksen, T. H., & Sajjad, T. A. (2015). Kulturforskjeller i praksis: Perspektiver på det flerkulturelle Norge. Oslo: Gyldendal Akademiske

Kartzow, A. H. et al. (2015). Refleksjonshåndbok for helsepersonell: Om mestring av flerkulturelle utfordringer. Hentet fra:
https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/55442_OUS_Refleksjonshaandbok_A4_web.pdf

Juridiske spørsmål

Datatilsynet. (u.å.). Kameraovervåking. Hentet fra https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/overvaking-og-sporing/kameraovervaking/

Justis- og beredskapsdepartementet. (2019). Avvergingsplikten. Hentet fra https://plikt.no/

Straffeloven. (2005). Lov om straff (LOV-2005-05-20-28). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28?q=straffeloven

Rus, vald og psykiatri

Bjørkly, S. (2001). Aggresjonens psykologi. En analyse av psykologiske aggresjonsteorier. Oslo: Universitetsforlaget.

Brudevold, A. (2011). Psykopatene blant oss. Oslo: HippieMedia.

Dyregrov, A. (2002). Psykologisk debriefing. Hvordan lede gruppeprosesser etter kritiske hendelser. Bergen: Fagbokforlaget.

Fluttert, F. A. J. et al. (2013) The investigation of early warning signs of aggression in forensic patients by means of the ‘Forensic Early Signs of Aggression Inventory. Journal of Clinical Nursing, 22(11-12) s. 1550-1558
DOI: 10.1111/j.1365-2702.2012.04318.x

Tips i møte med truslar og vald

Amdur, E. (2011). Grace Under Fire: Skills to Calm and De-escalate Aggressive & Mentally Ill Individuals (For Those in Social Services or Helping Professions. (u.s.): Edgework.

de Becker, G. et al. (1997). The Gift of Fear: Survival Signals That Protect Us from Violence. New York: Dell publishing.

Griffin, W., Montsinger, J., & Carter, N. (1997). Resource guide for administrators and other personnel. Durham, NC: ILR, Inc. 

Hancock, J. (2018) How to De-Escalate Conflicts Using Behavioral Science. (u.s.): Hancock.

Lieberman, M. D. et al. (2007). Putting Feelings into Words: Affect Labeling Disrupts Amygdala Activity in Response to Affective Stimuli. Psychological Science, 18(5), s. 421–28. 
DOI: 10.1111/j.1467-9280.2007.01916.x

«Predicting and dealing with violence» (1998). Children’s services practice notes. 3(2). Hentet fra:
http://www.practicenotes.org/vol3_no2/predicting_violence.htm

Malar

Justis- og beredskapsdepartementet. (2011). Forskrift om kommunal beredskapsplikt. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-08-22-894