Opphavsrett og høytlesing og formidling til barn i bibliotekene

Spørsmål: Formidling i og for barnehager  

Formidling kan være både det som foregår i biblioteket ved barnehager på besøk, men også høytlesing som ansatte i barnehager selv står for.

Eksempel på situasjoner der det kan oppstå spørsmål om opphavsrett er:

  • Snakke om et tema og lese utdrag fra bøker.  
  • Juleavslutning med høytlesning.  
  • Opplesning fra en bildebok mens man viser bildene. 

Kan jeg gjøre dette uten å spørre de som har skrevet bøkene, og uten å måtte betale vederlag til dem ? 

Svar: Juristene ved Nasjonalbiblioteket

Vi har konkludert med at barnehager må regnes som en undervisningsinstitusjon i åndsverkloven (åvl.) § 43 sin forstand da det finnes egen læreplan for barnehage og alle barnehager har krav om utdannede barnehagelærere. (Fri bruk av verk undervisningsvirksomhet.)  Aktiviteter bibliotekene gjennomfører i formelt samarbeid med en slik institusjon vil falle inn under § 43 (1), og dermed vil fremføring av utgitte verk være tillatt, herunder fremvisning av overdratt eller offentliggjort kunstverk og fotografisk verk.

Avgrensningen her blir mot mer opplysningsvirksomhet av mer alminnelig art. Vi tenker at begge de to første punktene av situasjoner som nevnt i lista over faller inn under undervisningsbegrepet. For bibliotekansatte er det avgjørende at aktiviteten gjennomføres i formelt samarbeid med barnehagen. 

I det siste tilfellet er vi nok utenfor undervisningsaktivitet, dette skjer mer i en sosial setting. Her kan åndsverksloven § 40 være relevant. (Fri bruk ved seremonier, ungdomsstevner og andre tilstelninger.) Et arrangement som en juleavslutning, der det blant annet leses opp noe materiale høyt fra julebøker høres ut som et tilfelle som vil falle inn under dette unntaket, og vil dermed være lov, så lenge ikke opplesningen blir hovedfokuset. Hvis man som del av en større fremføring leser opp litt fra en julebok for referanse- eller illustrasjonsformål er det også mulig at bruken er lov fordi den faller inn under sitatretten i åndsverksloven. § 29, men da må den bredere fremstillingen være hovedfokuset, ikke det siterte. 

Formidling for skoleklasser  

Eksempel på situasjoner der det kan oppstå spørsmål om opphavsrett:

  • Biblioteket har fått i oppdrag å vise til litteratur som kan være til støtte for undervisning eller oppgaveskriving innen et spesielt emne/tema. Altså det å vise fram aktuelle bøker, lese litt fra dem og anbefale noen.  Dette er ofte i nært samarbeid med skolene. 
  • Ren bokprat. Altså grepet bibliotekansatte bruker for å få barn og unge til å lese mer. En veksling mellom ulike teknikker. For eksempel at boka vises fram, man leser litt høyt fra den, presenterer temaet og hvem den passer for.  

Svar fra juristene ved Nasjonalbiblioteket: 

For skoleklasser må det samme legges til grunn som for barnehager. Det vil si at hvis man gjør som i eksemplene over formelt i samarbeid med skolen, faller bruken inn under åndsverksloven § 43 (1) om fri bruk av verk i undervisningsvirksomhet, og vil dermed lovlig uten å søke løyve.