Utlysning og tildeling utviklingsmidler 2018

Tildeling

Se listen over tildelingen her.

Utlysning

Nasjonalbiblioteket disponerer prosjektmidler som skal stimulere til utvikling i norske folke- og fagbibliotek. Midlene skal bidra til å utvikle bibliotekfeltet, de skal ha verdi utover det enkelte bibliotek, og de skal fremme nye tilbud. Søknadsfristen er 15. februar 2018.

Rammene for prosjekt- og utviklingsmidlene blir fastsatt av Nasjonalbiblioteket i tråd med disponering av spilleoverskudd fra Norsk Tipping samt føringer i Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018.

Bibliotekstrategien innebærer at prosjekt- og utviklingsmidlene skal disponeres til tre hovedområder:

  1. Utvikling av felles infrastrukturtiltak i regi av Nasjonalbiblioteket, til disposisjon for alle bibliotek
  2. Utvikling av folkebibliotekene som debatt- og læringsarena, møteplass og formidlingsinstitusjon
  3. Frie, nyskapende prosjekt- og utviklingstiltak

Utlysningen av utviklingsmidler for 2018 er knyttet til hovedområde 3. Frie, nyskapende prosjekt- og utviklingstiltak. Disse midlene skal stimulere til kreativitet og fornyelse når det gjelder bibliotekutvikling, og de skal tildeles prosjekter som ikke faller inn under hovedområdene 1 og 2.

Midlene under hovedområde 3 skal også dekke flerårige prosjekter som allerede er iverksatt med støtte fra Nasjonalbiblioteket.

Innsatsområder

  • Utvikling av nye bibliotektjenester
  • Formidling av bibliotekenes innhold, digitalt og fysisk
  • Nye samarbeidsformer og partnerskap
  • Åpen tilgang, åpne data, åpen vitenskap

Det er mulig å kombinere innsatsområder. Utover dette er det mulig å søke om midler til frie forsøk og forprosjekt. Midlene skal gå til prosjekter som er nyskapende og har overføringsverdi til større grupper av bibliotek.

Utviklingsmidlene er nærmere omtalt i Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018, spesielt kapittel 5.

Hvem kan søke

Folke-, fylkesbibliotek og fagbibliotek kan søke, gjerne i samarbeid med andre.

Retningslinjer og kriterier for tildeling er nærmere beskrevet i en veiledning.