Spør en smarting

Prosjekteier:Ringsaker bibliotek
Prosjektkategori:Fritt forsøk
Samlet støtte:100 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2017, 2018

Søknad

Rapporter

Lenker

Mål

Informasjonsmengden vi møter hver dag er enorm, og falske nyheter skapes og formidles. Det er vanskelig både for voksne og barn å skille sannhet fra løgn og få oversikt over sammenhengene i tilværelsen. Selvstendig tenkning er avgjørende for å kunne tolke samfunnet rundt oss, og det er grunnleggende for utvikling av empati og respekt for andre. Vi vil i vårt prosjekt prøve å stimulere barns tenkning, nysgjerrighet og kritiske sans ved å gi dem opplæring i å stille gode spørsmål, gjennom «spørreskoler». Kunnskapen barna tilegner seg, vil de ha nytte av hele livet, men i prosjektet skal den brukes for å stille spørsmål til «smarte» foredragsholdere.

Beskrivelse

Prosjektet retter seg mot barn mellom 10 og 13 år og er tredelt: en spørreskole/innføring for lærere, en spørreskole for barn og en foredragsrekke for barn med ulike faglige temaer. Spørreskolen for lærere arrangeres først, så er det barnas tur. Her skal barna forberedes til neste post, som er en foredragsrekke med kjente «smartinger», der barna skal stille spørsmål til foredragsholderne.

Spørreskole/innføring for lærere
For at prosjektet skal bli godt integrert i skolene og for at det skal kunne skje en erfaringsoverføring, er det viktig at lærerne på de tre skolene vi samarbeider med, blir kurset først.

Spørreskole for barn
«Noen ganger kan det være viktig å forsøke å se seg selv utenfra, eller bare tenke seg at noe kan være annerledes enn det ser ut til å være», sier Einar Øverenget i «Sokrates og pappa».
Det er slike tanker som ligger bak planene våre om en «spørreskole». En filosofisk samtale baserer seg på at en undersøker temaer i felleskap. En slik metode kan oppøve ferdigheter som å ta stilling til spørsmål, begrunne, lytte og forstå, sammenligne og sette ord på ting. Målet er ikke å finne riktige og gale svar, men gjennom en prosess få større forståelse for et tema.
Ved bruk av forskjellige tankeverktøy får barna hjelp til å lage filosofiske spørsmål. Vi vil lære barn å stille spørsmål slik at de i større grad kan tenke kritisk, bli nysgjerrige, øve seg på å forstå andre og respektere andres meninger.
«Spørreskolen» blir gjennomført i samarbeid med Pål Brekke Indregard (filosofisk samtaleleder og pedagog) og Vilde Kamfjord (produsent for Den Kulturelle Skolesekken), som har erfaring fra kurs og opplegg som bygger på filosofiske samtaler. De bruker blant annet spørsmålsteori og vitenskapelige metoder utarbeidet av filosofen Philip Cam. De utarbeider et eget kursopplegg for «Spør en smarting» som andre skoler kan benytte senere. Vi vil samarbeide med tre lokale barneskoler, med elever fra 5. trinn.
Vi har tidligere samarbeidet med Pål Brekke Indregard i andre prosjekter der filosofiske samtaler har vært en del av opplegget, både i barnehager og skoler. Nylig holdt Pål Brekke Indregard og Vilde Kamfjord kurs for noen av kommunens lærere i hvordan barn kan intervjue forfattere i et bokbad.

Foredragsrekke
Foredragsrekken settes opp med ett foredrag én lørdag hver måned. Foredragene avholdes på bibliotekets avdelinger i Moelv og Brumunddal. Foredragsholdere som kan være aktuelle, er for eksempel Line Jansrud (om kroppen), Hans Petter Borgos (om stein og mineraler), Rune Selbekk (om bl.a. vulkaner), Nina Eide (om fjellreven).
Hvilke foredragsholdere som skal brukes, vil vi at barna skal være med og bestemme.
Forut for foredragene skal noen av barna forberede spørsmål til foredragsholderne og på den måten bidra til at flere sider av temaet blir belyst. Tanken er selvfølgelig at barna skal bruke metodene de har lært på spørreskolen til å lage «gode» spørsmål til foredragsholderne.

Organisering
Biblioteket leder og drifter prosjektet. Gjennon mange års erfaring fra arbeidet med Den kulturelle skolesekken har biblioteket god kontakt med skolene og har opparbeidet kunnskap om å drifte små og store prosjekter. Vår skolebibliotekveileder vil være prosjektleder for skolesamarbeidet, mens barnebibliotekarene arrangerer foredragsrekken.

Planer for oppfølging etter prosjektslutt
Vi vil gjerne fortsette med faktaforedrag for barn også etter prosjektperioden. Siden lærerne på prosjektskolene blir kurset i metoden, vil det også være mulig å fortsette med «Spør en smarting»-delen uten at det settes inn altfor store ressurser.

Planer for erfaringsoverføring
Pål Brekke Indregard og Vilde Kamfjord vil utarbeide et kursopplegg spesielt for oss, som vi betaler for. Det betyr at vi blir «medeiere» av kurset og kan gjenbruke det ved behov. Hvis prosjektet vårt blir vellykket, kan selvfølgelig også andre bibliotek og skoler bruke opplegget i samarbeid med kursholderne.
Ved at vi kurser lærere på samarbeidsskolene, håper vi at det skjer erfaringsoverføring til andre lærere slik at spørremetodene kanskje kan inngå som en del av den vanlige undervisningen etter hvert.