Har du hørt? (Kategori A Folkebibliotek)

Prosjekteier:Kvæfjord bibliotek
Samlet støtte:75 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2022, 2023

Søknad

Tilleggsinformasjon

  • Tiltaket er forlenget inn i 2023.

    Publisert: 31. januar 2023

Mål

Mål: Nå flere brukere med digitalt innhold fra biblioteket. Får vi flere treff og nye følgere når vi tar i bruk podcast og deler det via vår facebookside, hjemmeside og podcastplattformer?
Effektmål: Økt antall følgere på facebook: får vi flere nye følgere når vi legger ut podcast? Sammenligne klikk på podcast med klikk på tidligere delt innhold på facebook (bilder, video osv.)

Mål: Å få flere nye, registrerte lånetakere i alle aldre. Å nå tidligere ikke- brukere i alle aldersgrupper via formidling i nye digitale kanaler.
Effektmål: sammenligne registreringsskjema for antall nye lånetakere i 2022 og begynnelsen av 2023 med samme parametere for 2021.

Mål: Øke utlånet i alle aldersgrupper.
Effektmål: sammenligne utlånstall for 2022 med utlånsstatistikk for 2021.

Mål: Nå ut til nye og gamle lånetakere med informasjon om våre digitale tjenester.
Effektmål: sammenligne utlånstall (Bookbites) og antall klikk (nettsider/digitale plattformer) i 2022 med tall fra 2021.

Beskrivelse

Vi vil i 2022 bruke midler fra Nasjonalbiblioteket på å benytte vår bibliotekar, som i dag jobber i 60%stilling, til å jobbe utover sin faste stilling med formidling. Midlene benyttes til personalressurs for å produsere formidling via podcast. Podcasten fokuserer på å nå ut til lokalbefolkningen med variert formidling om litteratur, informasjon om bibliotekets digitale tjenester og fokus på hvordan man kan bruke biblioteket. Midlene kan også brukes på at bibliotekaren vikarierer for bibliotekleder, slik at bibliotekleder frikjøpes til å utvikle og produsere formidling i podcast.

Vi vil lage vår egen podcast med jevnlige sendinger ila. året. Foreløpig arbeidstittel på podcasten er «Har du hørt?» Vi har investert i podcastutstyr, som vi vil bruke som en egenandel inn i prosjektet. Vi har ikke hatt tid og ressurser til å ta i bruk utstyret og realisere podcastdrømmen vår. Prosjektmidlene gir oss mulighet til å realisere podcast. Med podcast vil vi nå bredere ut i lokalsamfunnet og nå mange nye brukere. Vi ønsker å bruke vår podcast til å involvere lokalbefolkningen gjennom tiltak som:
Å samarbeide med ungdomstilbudet Kjellern ved å la ungdommene der medvirke i noen sendinger og la dem sette sitt preg på sendingene. På den måten ønsker vi å knytte ungdommene nærmere biblioteket og de tilbudene vi har til dem. Vi lar ungdommene ta eierskap til biblioteket, når de selv får mulighet til å medvirke til bibliotekets innhold og formidling. Vi kan både invitere ungdommene til biblioteket for å lage podcast, eller vi kan ta med podcastutstyret til Kjellern og lage podcast sammen med ungdommene på deres arena.

Vi ønsker å invitere kjente og ukjente personer i lokalsamfunnet og intervjue dem om deres forhold til litteratur. Det finnes mange gode og sterke historier i Kvæfjordsamfunnet om hva ei bok, et dikt eller en sang har betydd for mottakeren. Vi tror at interessen for å utforske og låne litteratur på biblioteket vil øke, når noen lytteren kjenner til eller har sett anbefaler litteraturen. Vi håper at tiltaket kan medvirke til den gode samtalen om litteratur og bibliotek, når de som har blitt intervjuet møter lytterne i lokalsamfunnet etter sending.

Vi ønsker å invitere ulike aktører i lokalsamfunnet for å knytte deres interessefelt opp mot litteratursamlingen i biblioteket. Eksempler på dette er å invitere historielaget for å snakke om lokalhistorie og å invitere samisk komite for å snakke om samisk litteratur, språk og historie.

Vi ønsker å lage eget innhold fra biblioteket/personalet i podcasten, og formidle litteratur for både barn, ungdom og voksne, framsnakke digitale tjenester som f. eks Bookbites, informere om aktiviteter vi har i biblioteket og formidle hva besøkende kan gjøre i biblioteket.

I valg av tiltak for formidling i vårt prosjekt viser vi til Nasjonal bibliotekstrategi 2020 – 2023 Rom for demokrati og dannelse, som sier: «Aktivitetene kan være blant annet tilrettelegging og formidling til barn og unge (…), digital formidling og formidling av digitalt innhold. Samarbeid med frivillige organisasjoner (…) er sentralt i dette arbeidet.» (Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, 2019, s.22) Vi opplever at vi gjennom våre tiltak vil være med på å oppfylle intensjonene i strategien.

Vi har også sett til vårt planverk i Troms og Finnmark fylke, når vi har planlagt vårt prosjekt. I Regional bibliotekplan for Troms 2017 – 2028 står det; «På folkebiblioteket finner befolkningen inngangen til kunnskap gjennom litteratur, språk, kultur og opplevelser – som mottaker, deltaker og aktør.» (Troms fylkeskommune, 2017, s.5) I vårt prosjekt ønsker vi å ta lokalbefolkningen på alvor som aktiv aktør i podcasten. Vi tror vi vil få enda flere engasjerte lånere, når vi lar lokalbefolkningen selv ta aktiv del i å skape innholdet i podcasten. I planen kan man videre lese; «Folkebiblioteket er et sted hvor befolkningen kan utvikle sin kompetanse gjennom hele livet og samarbeidspartnere i arbeidet med å øke folks digitale kompetanse.» (Troms fylkeskommune, 2017, s.5) Vi håper at vi gjennom å lage en podcast for og med innbyggere i Kvæfjord vil være med på å øke befolkningens kompetanse i digital formidling. Dermed er det ikke bare vi ansatte på biblioteket, som vil ha utbytte av å drive med digital formidling. Vi tror at vi også, gjennom vår podcast, vil være en pådriver for at de som medvirker i podcasten lærer mer om podcast og dermed øker sin digitale kompetanse.

Ved å få midler til personalressurs for fordypning i produksjon og utvikling av formidling via podcast ønsker vi å bli gode på digital formidling. Og vi tror at prosjektet vil knytte enda tettere bånd mellom biblioteket og nye samarbeidspartnere. Etter endt prosjektperiode er målet vårt å ha gjort så gode erfaringer med hva som treffer lokalbefolkningen og hva som vekker lokal interesse, at vi kan spisse formidling via podcast enda mer og gjøre det til et fast innslag i bibliotekets framtidige formidlingsaktivitet.