Norsk kulturbarometer 2021

«Norsk kulturbarometer 2021» fra Statistisk sentralbyrå er en undersøkelse om folks kulturbruk i Norge. Årets undersøkelse viser en sterk nedgang i bruk av alle kulturtilbud siden forrige undersøkelse i 2016, både når det gjelder andel besøkende og antall besøk. Dette gjelder også folkebibliotek, men nedgangen er mindre for folkebibliotekene enn for andre kulturtilbud. 

Hovedfunn om bruk av bibliotek

  • 37 prosent av befolkningen besøkte et folkebibliotek i løpet av året
  • 58 prosent av barn mellom 9 og 15 år hadde vært på folkebibliotek i løpet av året.
  • Flere kvinner enn menn besøkte folkebibliotekene i fjor
  • En av to med høyt utdanningsnivå besøkte folkebibliotek, mot en av fire med det laveste utdanningsnivået
  • 63 prosent av bibliotekbrukerne lånte eller leverte bøker ved sitt siste besøk
  • Befolkningen var i snitt 2,5 ganger på et folkebibliotek i løpet av året.

Årets rapport har for første gang med ulike digitale tilbud i tillegg til det fysiske tilbudet, og 14 prosent av befolkningen sier de har benyttet folkebibliotekenes digitale tjenester de siste 12 månedene før intervjutidspunktet i 2021.

Det er også første gang barometeret har spurt folk om de ønsker å bruke kulturtilbud mer, og om årsakene til at de eventuelt ikke har brukt kulturtilbud. Svarene viser at tre av ti ønsker å besøke biblioteket oftere. Blant barn i alderen 9–15 år det en av tre som ønsket å besøke biblioteket oftere. I tillegg til koronapandemien oppga mange for lite tid som årsak til at de ikke hadde vært på bibliotek oftere.

Covid og kultur

Restriksjoner og nedstenginger som følge av koronapandemien, kan forklare mye av endringene fra 2016. Kulturbarometeret har i et eget vedlegg gjort rede for koronatiltak på kulturområdet i 2020 og 2021. Her kan vi sammenligne perioden undersøkelsen har funnet sted, med oversikten over når de ulike korona-tiltakene ble iverksatt.

Om rapporten

Norsk kulturbarometer er en rapportserie basert på Statistisk sentralbyrås undersøkelser om kulturbruk. I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen på spørsmål om sin bruk av ulike kulturtilbud.

Du kan lese hele rapporten «Norsk kulturbarometer 2021» her