Befolkningsundersøkelser

Halve befolkningen har benyttet et folkebibliotek det siste året

I en undersøkelse gjennomført i desember 2023 svarer halvparten av de spurte at de har benyttet et folkebibliotek de siste 12 månedene. De som ikke benytter bibliotekets tjenester, begrunner dette med preferanser mer enn praktiske hensyn.

48 prosent har besøkt et folkebibliotek det siste året

På spørsmål om når man sist besøkte et folkebibliotek svarer 31 prosent at de har besøkt et folkebibliotek i løpet av de siste tre månedene. Legger man til de 17 prosentene som svarer at de sist besøkte et folkebibliotek for 3-11 måneder siden, ser vi at 48 prosent har besøkt et folkebibliotek det siste året.

Denne andelen har ligget relativt stabilt i de siste målingene Nasjonalbiblioteket har gjennomført i befolkningen.

Benyttelse av folkebibliotekenes tjenester

I undersøkelsen får respondentene også spørsmål om de har benyttet seg av et folkebiblioteks tjenester enten kun fysisk, kun digitalt eller en kombinasjon av fysisk og digitalt.

I desember 2023 svarte 48 prosent av respondentene at de har benyttet seg av et folkebibliotek enten fysisk og/eller digitalt i løpet av de siste 12 månedene. 22 prosent svarte at de hadde benyttet seg av biblioteket kun fysisk, 7 prosent svarte at de kun hadde brukt digitalt tilbud. 20 prosent svarte at de hadde benyttet folkebibliotek både fysisk og digitalt.

Denne fordelingen har holdt seg relativt stabil gjennom målingene Nasjonalbiblioteket har gjennomført i 2022 og 2023.

Ikke-brukere foretrekker internett og å kjøpe egne bøker

Personer som svarte at de ikke hadde benyttet et folkebibliotek verken fysisk eller digitalt i løpet av det siste året, ble stilt oppfølgingsspørsmål om bakgrunnen for dette.

Hovedgrunnene som oppgis for hvorfor de ikke har benyttet et folkebibliotek er som følger:

  • De foretrekker å bruke internett til å finne det de trenger av fakta og opplysninger (47 prosent)
  • De foretrekker å kjøpe bøker og annet materiale fremfor å låne det på biblioteket (32 prosent)
  • De har ikke tid til å bruke biblioteket (17 prosent).
  • De vet ikke nok om hva et folkebibliotek har å tilby dem (ni prosent).

De som svarte at de ikke har benyttet et folkebibliotek det siste året fikk også spørsmål om de ønsker å besøke bibliotek oftere enn hva de gjør i dag. Til dette svarer tre av ti at de ønsker å benytte biblioteket oftere enn de gjør.

Nasjonalbiblioteket gjennomfører jevnlig undersøkelser i befolkningen for å se på utviklingen i bruk av folkebibliotek samt undersøke befolkningens holdninger til bibliotek. Datainnsamlingen er gjennomført av Norstat, og undersøkelsen har et landsrepresentativt utvalg på 1000 respondenter.