Bibliotekene kjenner til Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, men ønsker informasjon om tilbudet og målgruppene

The,Concept,Is,To,Listen,To,Audiobooks.,White,Headphones,Are
foto: shutterstock

En undersøkelse om Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) i norske folkebibliotek viser at bibliotekledere føler ansvar for å informere om NLBs tilbud til sine brukere. Mange ønsker imidlertid mer informasjon om tilbudet og målgruppen for å føle at de kan formidle tilbudet på en god måte.

I desember 2022 gjennomførte Nasjonalbiblioteket en undersøkelse om kjennskap til og formidling av Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) sitt tilbud i norske folkebibliotek. En invitasjon til å delta i undersøkelsen ble sendt ut til samtlige folkebibliotek, og 136 bibliotekledere valgte å svare på denne.

Undersøkelsen tok for seg kjennskap og promotering av NLBs tilbud, utfordringer knyttet til temaet, og den gav bibliotekledere mulighet til å komme med innspill til NLBs utvikling av nettkurs for bibliotekansatte.

Høy kjennskap til NLB i bibliotekene

Undersøkelsen viser at nesten samtlige bibliotek kjenner til NLB. Kun 2,2 prosent av bibliotekene i undersøkelsen svarte at de ikke har kjennskap til NLB, mens 97,8 prosent svarte at de kjenner til NLB.

Figur fra undersøkelse: Av NLBs tjenester er lydbøker det tilbudet flest bibliotekledere kjenner til. Nesten ni av ti bibliotekledere kjenner til tilbudet om lydbøker, mens seks av ti kjenner til at NLB tilbyr utlån av punktskriftbøker og e-bøker. Noe over halvparten av biblioteklederne kjenner til appen Lydhør og omtrent halvparten kjenner til NLBs tilbud om tilrettelagt studielitteratur for målgruppen.
De best kjente tilbudene fra NLB er lydbøker, e-bøker og punktbøker. Fig. Nasjonalbiblioteket

Av NLBs tjenester er lydbøker det tilbudet flest bibliotekledere kjenner til. Nesten ni av ti bibliotekledere kjenner til tilbudet om lydbøker, mens seks av ti kjenner til at NLB tilbyr utlån av punktskriftbøker og e-bøker. Noe over halvparten av biblioteklederne kjenner til appen Lydhør og omtrent halvparten kjenner til NLBs tilbud om tilrettelagt studielitteratur for målgruppen.

Promoterer NLBs tilbud på forskjellige måter

I undersøkelsen svarte bibliotekledere på spørsmål om de promoterer NLBs tilbud til brukere og på hvilke måter de gjør dette. 87,5 prosent forteller at deres bibliotek informerer brukere om NLBs tilbud.

Figur: Kakediagram fra undersøkelsen. 87,5 prosent forteller at deres bibliotek informerer brukere om NLBs tilbud.
Nesten 9 av 10 bibliotek formidler om NLBs tilbud. Fig. Nasjonalbiblioteket

Formidling av informasjon om NLBs tilbud tar i hovedsak form av at det ligger tilgjengelige brosjyrer i bibliotekene eller ved at ansatte i biblioteket forteller om tilbudet til brukere som henvender seg til dem eller til brukere som bibliotekansatte mener kan være i NLBs målgruppe.

Tre av ti bibliotek informerer om NLB i forbindelse med Sommerles, og tilsvarende andel legger ut informasjon om NLB på bibliotekets nettside. Ett av fem bibliotek forteller at de informerer om tilbudet under klassebesøk, og ett av ti bibliotek informerer om NLBs tilbud i forbindelse med arrangement eller litteraturformidling.

Noen av bibliotekene er mer aktive i sin promotering av NLBs tilbud enn andre. Enkelte forteller at de bruker skoler som arena for å informere om NLBs tilbud – både gjennom kontakt med lærere, elever og på informasjonsmøter for foreldre. Andre bibliotek er i dialog med sykehjem og andre aktuelle aktører i kommunen, som kan bistå med å komme i kontakt med personer i NLBs brukergruppe.

Ønsker informasjon om tilbudet og målgruppen

Resultatene i undersøkelsen viser at bibliotekledere er bevisst sitt ansvar for å formidle informasjon om NLB. Det er likevel noe delte meninger når det gjelder om de har tilstrekkelig kunnskap til å formidle informasjon om tilbudet på en god måte.

45,2 prosent av biblioteklederne er delvis eller helt enige i at de har god nok kjennskap til hvem som inngår i NLBs målgruppe til å gi brukere god informasjon om NLBs tilbud. 34,1 prosent mener at de selv / ansatte i biblioteket har god nok kjennskap til hva som inngår i NLBs tilbud til å gi brukere god informasjon om NLBs tilbud. 31,9 prosent svarer at de ikke opplever at de har god nok kjennskap til tilbudet til å promotere det på en god måte.

I de åpne kommentarene i undersøkelsen forteller bibliotekledere at de synes det kan være utfordrende å vite hvilke brukere som har rett på tilbudet fra NLB. Bibliotekledere og bibliotekansatte kan i tillegg finne det utfordrende å vite hvordan man skal ta opp temaet med brukere de mistenker at kan være i målgruppen.

NLB er i ferd med å utvikle et nettkurs for ansatte i bibliotek, og i den forbindelse inneholdt undersøkelsen også spørsmål om hvilke temaer bibliotekledere mener bør inkluderes i et slikt nettkurs. Her forteller syv av ti at de ønsker råd om hvordan man kan møte brukere med funksjonsnedsettelser / i NLBs målgruppe på en god måte.