Endringer i Dewey: Klimaendringer, befolkningsbevegelser og kjønnsforståelse

Det 144. møtet i DDC Editorial Policy Committee (EPC) ble avholdt i juli 2023, og den norske Webdewey-redaksjonen i Nasjonalbiblioteket har nå oversatt og publisert de fleste av de foreslåtte og godkjente oppdateringene. Vi vil imidlertid vente med oppdateringene av geografisk underinndeling av Pakistan og landene i Sentral-Asia.

De viktigste oppdateringene er innenfor klimaendringer, befolkningsbevegelser og internasjonal migrasjon og kolonisering, forfølgelser i generell kirkehistorie, kjønnsdysfori, transvestisme, cross-dressing og drag, autismespekterforstyrrelse / ADHD, samt hjemmepleie av funksjonshemmede og syke utført av familie og venner.

Vi vil her kun informere om hovedtrekkene ved de viktigste oppdateringene. Utdypende informasjon om oppdateringene og bakgrunnen for disse finnes på The Dewey Blog

Klimaendringer

Flyttet fraFlyttet tilEmne
363.73874363.7Global oppvarming
  • Klimaendringer og Global oppvarming finnes nå i Her-note under 363.7 Miljøproblemer. Tidligere sto Global oppvarming i Her-note under 363.73874 Klimagasser under Forurensning.
  • 551.6 Klimatologi og vær er utpekt som nummer for oversiktsverk om vitenskapelige verker om klimaendringer. Tidligere pekte manualen til 551.5 kontra 551.6 mot å bruke 551.5 Meteorologi.
  • Nye emner har kommet til, som Klimarettferdighet og Sosiale konsekvenser av klimaendringer

Kjønnsdysfori

Kjønnsidentitetsforstyrrelser, som tidligere var plassert under psykiske forstyrrelser, har blitt endret både når det gjelder terminologi og plassering. Den stigmatiserte termen “forstyrrelser” har blitt erstattet med “dysfori”, som er en følelsesmessig tilstand av dyp tristhet, ikke en forstyrrelse. Dysfori forekommer i mange former, hvor kjønnsdysfori er én form for dysfori. Emnet Kjønnsdysfori har fått klassifikasjonsnummeret 616.85277 under 616.8527 som har fått den utvidede klassebetegnelsen Depressiv forstyrrelse og dysfori.

304.8 Befolkningsbevegelser og 325 Internasjonal migrasjon og kolonisering

Indre migrasjon (innen landegrenser)

Flyttet fraFlyttet tilEmne
304.809304.804Indre migrasjon

Indre migrasjon har nå fått sitt eget nummer 304.804. Tidligere sto både Indre migrasjon og Utvandring i Her-note under 304.809 Historie, geografisk behandling, biografier. Generell forminndeling kan tilføyes for 304.804; for eksempel Indre migrasjon i USA: 304.804973.

Internasjonal migrasjon (over landegrenser)

Avviklet fraAvviklet tilEmne
304.82304.8Internasjonal migrasjon

304.82 er avviklet til 304.8 for Internasjonal migrasjon.  304.8 er nå det tverrfaglige nummeret for internasjonal migrasjon og indre migrasjon, det tverrfaglige nummeret for verker om internasjonal migrasjon, det tverrfaglige nummeret for verker om utvandring og det tverrfaglige nummeret for verker om innvandring. Det tverrfaglige nummeret for verker om flyktninger er imidlertid 305.906912, og det er nå en “klassifiser-i-note» under 304.8 som viser til 305.906912

Internasjonal flytting fra et bestemt område; internasjonal flytting til et bestemt område; oversiktsverker om internasjonal flytting til og internasjonal flytting fra samme bestemte område

For å tydeliggjøre at oversiktsverker om “internasjonal migrasjon fra” og “internasjonal migrasjon til” samme bestemte område skal klassifiseres i 304.8093-304.8099, har det kommet en Her-note under 304.8093-3048099 og en Klassifiser-i-note under 304.83-304.89

Flyktninger etter destinasjonssted

Utvidet fraUtvidet tilEmne
325.21325.214Flyktninger etter destinasjonssted

Hittil har det ikke vært mulig å skille mellom verker som fokuserer på flyktninger fra land X som har søkt tilflukt i flere land, og verker som fokuserer på flyktninger fra flere land som søker tilflukt i land X. Begge typer verker har blitt klassifisert i 325.2109X, og i henhold til instruksjon i note skal opprinnelsesland komme først når både opprinnelsesland og destinasjonsland er oppgitt, for eksempel Polske politiske flyktninger i Canada 325.21094380971. Nå har det kommet et nytt nummer 325.214 Flyktninger etter destinasjonssted, og klassebetegnelse for 325.2 er endret til Internasjonal migrasjon fra områder (Utvandring) og flyktninger.

Institusjoner for innvandrere og flyktninger

Utvidet fraUtvidet tilEmne
365.4365.47Institusjoner for innvandrere og flyktninger

Transvestisme, crossdressing og drag

Flyttet fraFlyttet tilEmne
[306.778]306.777Cross-dressing som seksuell praksis
[306.778] 391.68Cross-dressing
Utvidet fraUtvidet tilEmne
792.7792.72Drag

Transvestisme sto tidligere i 306.778 under 306.77 Seksuell og relatert praksis. Her var det to noter; Her: Cross-dressing og Klassifiser imitasjon av kvinner og imitasjon av menn i skuespillerkunst og opptreden i 792.028. Samtidig anses termene Transvestisme og Transvestitt er utdaterte begreper.

Som en følge av utvidet forståelse av språk og konsepter har cross-dressing og transvestisme nå blitt adskilt i Deweyhierarkiet.

Termen Transvestisme er endret til cross-dressing som seksuell praksis. Transvestisme vil fortsatt finnes som en ikke-preferert term i registeret

Crossdressing er flyttet til det nyopprettede nummeret 391.68 Cross-dressing, som er under 361.6 Personlig framtreden. Her er det noter om at tverrfaglige verker om crossdressing skal her og at cross-dressing for et bestemt formål skal klassifiseres med formålet, f.eks Drag 792.72

Seksuell cross-dressing er flyttet til 306.777 Fetisjisme, hvor Seksuell cross-dressing står i Inkluderer-note og med notehenvisning til 391.68 for tverrfaglige verker om cross-dressing. 

272.1-.9 Forfølgelser i generell kirkehistorie—historiske perioder

Flyttet fraFlyttet tilEmne
272.2272.5Forfølgelser under inkvisisjonen
272.3272.0882844Forfølgelser av valdensere
272.3272.5044Forfølgelser av albigensere  
272.4272.6045Forfølgelser av hugenotter
272.5272.7Forfølgelser av molinister og kvietister
272.7272.6024203 Forfølgelser av den romersk-katolske kirke under Elisabet I og anglikanerne
272.8272.700882859Forfølgelser av andre i puritansk tid
272.8272.706059Førfølgelser av babtister utført av puritanere
272.8272.7096059Førfølgelser av kvekere utført av puritanere
[272.9]272.8Forfølgelser og martyrer i nyere tid
Utvidet fraUtvidet tilEmne
272.6272.6034202 Forfølgelser av de anglikanske reformatorer under Maria I

Det later til at 272 Forfølgelser i generell kirkehistorie har vært veldig tilpasset den vestlige kirken. Dessuten viste det seg at 272 var ordnet etter en merkelig blanding av tematisk og kronologiske fasetter. For å bøte på dette har hele 272-tabellen blitt revidert og ordnet strengt etter historiske perioder, og dermed gitt rom for hele kristendommen også.

Autismespekterforstyrrelse / ADHD

Flyttet fraFlyttet tilEmne
[616.85883]616.85882Andre gjennomgripende utviklingsforstyrrelser
[616.858832]616.85882Aspergers syndrom

Termen Autisme er oppdatert til Autismespekterforstyrrelse.

649.8 Hjemmepleie av funksjonshemmede og syke utført av familie og venner

Flyttet fraFlyttet tilEmne
649.8362.14Hjemmebasert medisinsk  pleie utført av ikke-profesjonelle
649.8362.24Hjemmebasert medisinsk pleie av personer med psykiske sykdommer utført av ikke-profesjonelle
649.8610.7343Hjemmesykepleie utført av ikke-profesjonelle
Utvidet fra fraUtvidet tilEmne
362-363:8362-363:852Hjemmeomsorg
362.6362.612Hjemmeomsorg

Endringene går ut på at hjemmebaserte medisinske tjenester og hjemmeomsorg flyttes fra 649.8 til 362 eller 610. Det eneste som da blir igjen er 649.8, verker som vektlegger aspekter knyttet til personlig liv og familieliv, for eksempel praktiske tips til hvordan du tar vare på deg selv og familien som pårørende.