Lisenser

Tilgangen til WebDewey går via en lisens, det finnes tre typer lisenser:

  1. WebDewey enkeltbruker
  2. WebDewey 2-9 brukere
  3. WebDewey 10+ brukere

Til hver lisens knyttes det brukere som får eget brukernavn og passord. Brukernavnet og passordet kan deles av flere i en institusjon, og flere kan være inne i WebDewey samtidig. Til enkeltbruker-lisensen knyttes det bare én bruker, til 2-9 brukere-lisensen kan det knyttes inntil 9 brukere, og mer enn 10 brukere til 10+ brukere-lisensen (inntil 20 brukere).

Alle brukere kan koble Norsk WebDewey opp mot egen katalog slik at man kan gjøre oppslag mot tidligere klassifikasjonspraksis. Hver bruker kan endre på grensesnittsinnstillinger, lagre kommentarer og bygde numre. Brukere innenfor samme lisens deler kommentarer og bygde numre.

Fylkes-, folke- og skolebibliotek

Nasjonalbiblioteket dekker utgiftene til lisenser for Norsk WebDewey for norske fylkesbibliotek, folkebibliotek og skolebibliotek til og med videregående skole.

Hvert fylkesbibliotek får tildelt to 10+ brukere-lisenser som vil være felles for hele fylket, én for folkebibliotekene, som kan gi skolebibliotekene i kommunen tilgang ved behov, og én for bibliotekene i de videregående skolene. Hvert bibliotek blir en bruker med eget brukernavn. Alle folkebibliotekene i fylket tilhører samme lisens og deler dermed kommentarer og bygde nummer, og tilsvarende for bibliotekene i de videregående skolene i fylket.

Nasjonalbiblioteket fordeler lisenser til fylkesbibliotekene i takt med at opplæringen gjennomføres høsten 2015. Fylkesbiblioteket administrer utdeling av brukernavn og passord til bibliotekene i fylket.

Større bibliotek som ønsker å ha en egen lisens med flere brukere, kan kjøpe ekstralisenser på samme vilkår som fagbibliotekene.

Eventuelle spørsmål kan rettes til webdewey-lisenser@nb.no .

Fagbibliotek

Fagbibliotekene får gratis tilgang til én felles enkeltbruker-lisens. Der kan alle gjøre oppslag og bruke Norsk WebDewey på en enkel måte. Innstillinger, bygde nummer og eventuelle kommentarer vil være felles for alle.

Bibliotek som ønsker å ha en egen lisens, kan kjøpe lisenser til en pris som dekker Nasjonalbibliotekets utgifter til royalty til OCLC, dvs. 15 % av prisen for en lisens.  Prisen reguleres hvert år av OCLC.