Om prosjektet

Prosjektet «Formidlingskompetanse i folkebibliotek» (FiF) ble startet i januar 2021. Ti fylkesbibliotek har gått sammen for et felles løft av formidlingskompetansen i folkebibliotekene. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket. Viken fylkesbibliotek koordinerte arbeidet med felles prosjektsøknad, mens Trøndelag fylkesbibliotek er vertskap for prosjektledelsen.

Se prosjektleder Kristin fortelle om FiF:

Se også presentasjonen som ble holdt under NBs prosjektseminar 20.9.21 ved å klikke her.

Prosjektets hovedmål er å styrke formidlingskompetansen hos ansatte i folkebibliotek. Tiltakene i prosjektet skal bidra til å

 • styrke bibliotekenes og bibliotekansattes arbeid med å formidle det store mangfoldet i fag- og folkebibliotekenes samlinger
 • utvikle bibliotekene som kunnskapsarenaer
 • utvikle kommunikative ferdigheter i all type formidling, for et uensartet publikum
 • bygge god kunnskap om litteratur og kilder
 • utvikle kompetansen på veiledning for lesing, dannelse og kritisk tenkning
 • styrke den generelle lesekompetansen i befolkningen
 • øke utlånet av fysisk og digitalt materiale i folkebibliotekene
 • møte innbyggerne der de er, uavhengig av kulturbakgrunn og funksjonsnivå, med tilrettelegging i biblioteket og på andre arenaer

Prosjektsøknaden er bygd opp med to faser. Fase 1 går fra januar 2021 til og med desember 2022. Fase 2 er skissert for perioden januar 2023 til og med desember 2024.

Prosjektet er organisert med en overordnet styringsgruppe som består av alle fylkesbiblioteksjefene. Prosjektledelsen har ansvar for daglig ledelse av prosjektet, og koordinerer prosjektgruppa. Prosjektgruppa består av rådgivere fra fylkesbibliotekene, og bringer inn bred kompetanse fra mange års virksomhet med ansvar for kurs og kompetanseutvikling innen formidling.

Arbeidet i prosjektet er planlagt med flere læringsløp, der kartlegging og felles plattform gir grunnlag for uformell læring med kurs, læringsopplegg og praksisfellesskap, og formell læring med utvikling av nytt nettstudium innen aktiv formidling (i fase 1) og videreføring av studiet pedagogikk for bibliotekarer (i fase 2).

Fylkesbibliotekenes arbeid med uformelle læringsløp i prosjektet er delt inn i følgende satsingsområder:

 1. Kulturfondstafetten
 2. Spillformidling
 3. Lesefellesskap og arrangement
 4. Kunnskapsaktør
 5. Sjangerskolen og Lesersørvis
 6. For de minste
 7. Praksisfellesskap og «Digitalt påfyll»

Vårt ønske for folkebibliotekenes gevinst er

 • nye muligheter for nettbasert, formell videreutdanning
 • mer mangfoldig kurstilbud​
 • bedre kvalitet ved samordning av fylkesbibliotekenes kompetanse og ressurser​
 • mer fokus på formidling i daglig praksis​
 • utvikling av lærende praksisfellesskap ​
 • mer deling av ideer og kunnskap​

Det ligger som et viktig premiss at kompetanseutvikling skjer ved å prøve og å gjøre. Prosjektet gir oss mulighet til å «leke» oss fram til formidling som aldri er gjort før, og en bred mobilisering der alle prøver og øver over hele landet med samme mål. Dette kan foregå regionalt eller på tvers av regioner, enten digitalt eller ved at deltakerne møtes. Fylkesbibliotekene skal være navet i kompetanseutviklinga og gjennomføringa, men det er også et mål at bibliotekene i hele landet deltar i utvikling, gjennomføring og videreutvikling.