Leseveiledning og formidling i bibliotekrommet

Lesersørvis  

Lesersørvis er en helhetlig tilnærming til leseveiledning i bibliotek. Det innebærer både å bygge bokkunnskaper, og å kunne formidle bøker gjennom ulike kanaler og til ulike lesere. Kjernen i metoden tar utgangspunkt i hvilke faktorer i en bok som kan appellere til leserne, altså appellfaktorer. Ved å trene på å lytte etter bestemte ord som låneren bruker når hen beskriver tidligere leseropplevelser, blir det enklere for bibliotekarene å hjelpe lånerne med å finne nye leseforslag. Samtidig blir det mulig å se sammenhenger mellom bøker som ikke nødvendigvis er så opplagte. Slik lykkes vi med å formidle mangfoldet i samlingene. 

Lesersørvis er med på å gi bibliotekarene et språk for hvordan vi jobber med formidlingssamtaler. Det blir enklere å diskutere bøker og formidling innad i personalgruppa og på tvers av profesjonen. Lesersørvis ble i sin tid utviklet med tanke på voksne lesere, men i dag finnes egne ressurser også for de som jobber med barn. Hvis du ønsker å lære mer om Lesersørvismetoden finnes det i dag to håndbøker og flere former for læringsmateriale. På www.lesersorvis.no får du en oversikt over de ulike ressursene. På bibliotekutvikling.no finner du et nettkurs i Lesersørvis. Fylkesbibliotekene setter regelmessig opp nye kurs i metoden, ta kontakt om du ønsker å delta på et slikt kurs.   

Flere forslag og metoder til hvordan du og personalet kan jobbe aktivt med å utvide bokkunnskapene er beskrevet i Lesersørvishåndboka (2017).

Lesersørvis

I dette nettkurset blir du kjent med Lesersørvis, en veiledningsmetode. Kurset handler om hvordan du kan bruke Lesersørvis i praksis.

Forrigebok.no og Nestebok.no  

Forrigebok er et digitalt verktøy som baserer seg på Lesersørvismetoden. Her kan bibliotekarer beskrive leseropplevelser og utforske koblinger til nye leseforslag. Gjennom å registrere bøker får bibliotekarene øvelse i å bruke appellfaktorene, og de bidrar til å danne grunnlaget for nye tjenester og digitale formidlingsverktøy. Forrigebok er et nyttig verktøy å ha for hånden under en formidlingssamtale, eller dersom man ser etter inspirasjon til bøker som ligner. Forrigebok er utviklet av Biblioteksentralen. Bøkene som er lagt inn i Forrigebok er søkbare for alle gjennom tjenesten NesteBok.no. 

Formidling i bibliotekrommet 

Lesersørvis skiller mellom den direkte og den indirekte samtalen med lånere. Hvor den direkte handler om formidlingssamtaler, handler den indirekte om å rigge lokalene på en måte som gjør at lånerne selv finner bøkene. Dette kan skje gjennom utstillinger, fronteksponering, brosjyrer med leseforslag og lignende. Her kan bokhandlerne ofte være en god inspirasjonskilde.  

En bokutstilling kan bidra til å markedsføre andre tilbud på biblioteket, og omvendt. Med få ressurser til formidling og markedsføring er det viktig å se alt formidlingsarbeid i sammenheng. Utstillingen kan for eksempel ta utgangspunkt i et arrangement som biblioteket eller andre samarbeidspartnere har planlagt. Utstillingen kan få selskap av en brosjyre med leseforslag eller en liste med bøker. Kanskje kan samme liste bli publisert på nett? 

  

Tips: Et bibliotek som er gode til å formidle ved hjelp av bibliotekrommet, og til å skape sammenheng i formidlingstilbudet, er Sølvberget. Filmen under er hentet fra leksjon 7 (film 7,6) i nettkurset Lesersørvis, og gir et innblikk i hvordan de jobber helhetlig med litteraturformidling. 

Et bibliotek som er gode til å formidle ved hjelp av bibliotekrommet, og til å skape sammenheng i formidlingstilbudet, er Sølvberget. Filmen under er hentet fra leksjon 7 (film 7,6) i nettkurset Lesersørvis, og gir et innblikk i hvordan de jobber helhetlig med litteraturformidling. 

Formidling i rommet kan også handle om hvordan selve rommet et innrettet. Det har noe å si hvordan lånerne blir møtt, og hva slags hyller, soner og utstillingsmoduler som er tilgjengelig. Vil du lære mer om hvordan du kan skape leservennlige lokaler, anbefaler vi kapittel 3 i boka Det leservennlige biblioteket (2011).