Bibliotekrommet

Begrepet «Biblioteket som møtested og arena» er knyttet til endringene i Bibliotekloven som trådte i kraft i 2014, da «arena-paragrafen» ble introdusert, det vil si den andre setningen i §1: «Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.»  

Den endringen kom som følge av lang tids diskusjon om bibliotekets rolle og funksjon. Dette er oppsummert i Stortingsproposisjon 135 (2012-2013) ​(Stortinget, 2013)​ om endringen i bibliotekloven.  

Med lovendringen blir folkebibliotekene knyttet nærmere en demokratisk funksjon og skal bidra til ytringsfriheten ved at de legger til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.  I tillegg vektlegger endringen bibliotekenes rolle som møteplasser og aktive formidlere av kunnskap, litteratur og kultur. Sosial interaksjon og samtale er viktig i begge rollene, men vi går fra et fokus på samlingen til et fokus på å samles.  

Flere forskere har beskrevet kjennetegn ved denne typen møtesteder som bibliotekene kan være.  Sosiologen Ray Oldenburg skriver i boken The great good place (referanse) om “det tredje stedet”. Disse tredje stedene er viktig både for hele samfunn og for enkeltmennesket. Det er et sted som ikke er hjemme og som ikke er jobb, men et annet sosialt sted som vi går til frivillig. En plass vi liker å oppholde oss, for eksempel et bibliotek, som gjør at vi kjenner en tilhørighet til vårt lokalsamfunn. Dette er bra for vårt samfunnsengasjement og demokratiet. På “et tredje sted” møter vi folk som har andre holdninger og andre interesser enn oss.  På individnivå kan slike steder gi oss en trygghet og utvikle oss som medmennesker. Her treffer vi både kjente fjes og andre, både de som ligner oss og mennesker med annen bakgrunn, andre interesser og holdninger.  

Et lignende perspektiv på steder vi oppholder oss er det vi kaller “lavintensive møteplasser” som professorene Ragnar Audunsson og Svanhild Aabø har forsket på. De beskriver bibliotekenes rolle som lavintensive møteplasser som fremmer samhørighet, som er integrasjonsarenaer og flerkulturelle møteplasser og stedsutviklere som kan bidra til å utvikle lokal identitet.