Brukermedvirkning

Brukermedvirkning kan skape nye og utvidede muligheter for biblioteket. Det finnes ulike måter å organisere brukermedvirkning på

Biblioteket er til for brukerne og det er viktig å lytte til deres ønsker og behov. Ved å invitere til brukermedvirkning setter vi brukeren i sentrum. Vi når ut til et bredere publikum, og innhenter verdifull informasjon om publikums oppfatning av tjenestene og om brukernes interesser generelt. 

Vi engasjerer brukere for å:  

  • Planlegge og forankre vårt strategisk arbeid 
  • Utvikle eksisterende tjenester slik at de blir mer treffsikre i forhold til lokale behov 
  • Utvikle nye tjenester som møter behov i lokalsamfunnet 
  • Drive målrettet samlingsutvikling 

Ved å gi brukere muligheten til å selv delta og bidra inn i bibliotekene bygger vi opp under et større eierforhold til biblioteket, et større engasjement for tjenestene, dypere kunnskap og følelse av mening ved å bidra til å nå et betydningsfullt mål sammen med andre.  

Alle kommuner har medvirkningsorgan som skal høres i saker som gjelder deres interesseområde:

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom.  

Samskaping

Samskaping er når to eller flere offentlige og private parter inngår et likeverdig samarbeid, med hensikt å definere utfordringer og lage og iverksette nye og bedre løsninger og tjenester. Tjenestene skapes i felleskap av brukeren selv og aktøren(e) som tilbyr tjenesten. 

Brukermedvirkning og samskaping er ofte ressurskrevende prosesser, særlig hvis du ikke har gjort det før. Før du går i gang, bør du forsikre deg om at du har støtte hos din leder.  

I Startpakke for samskaping  på bibliotekutvikling.no finner du gode verktøy og metoder som kan hjelpe deg i gang med å jobbe samskapende. 

Tegning av fire mennesker rundt et bord

Startpakke for samskaping

I hvert menneske bor en ressurs. Samskaping gjør den større. Skap gode løsninger sammen med innbyggere.