Samarbeid med frivilligsentraler, institusjoner og organisasjoner

Gjennom samarbeid kan bibliotekene jobbe mer målrettet for å nå ut til innbyggere som kanskje har ekstra stort behov for tjenestene som biblioteket kan tilby.

Mange bibliotek har et utstrakt samarbeid med frivillige organisasjoner, frivilligsentraler og institusjoner som gir omsorg og eller opplæring.

Ved å dele på oppgavene kan en oppnå synergieffekter på tvers. Det krever god kommunikasjon og gode avtaler mellom biblioteket og samarbeidspartnerne. Bibliotekets rolle i lokalsamfunnet har fått en fornyet interesse i forbindelse med mer tydelige samfunnsmål om folkehelse og livsmestring.  

Leseombud  

Leseombud er personer som sørger for lese-hjelp til de som ikke greier å lese på grunn av funksjons-hemming eller sykdom, ved å lese høyt og formidle bøker og hjelpemidler. Leseombudet kan være støttekontakt, frivillig eller en ansatt ved en institusjon. I Norge har flere folkebibliotek i samarbeid med organisasjonen Leser søker bok organisert ordninger med leseombud i mange kommuner.

Bibliotekets rolle kan være å rekruttere leseombud, hjelpe dem med å utvikle rollen, gi bok-tips, og å gi positive, motiverende tilbakemeldinger. Mange bibliotek har gode erfaringer med å rekruttere frivillige og bidra til en tjeneste med leseombud i sine kommuner. Flere fylkesbibliotek har tradisjon for å invitere leseombudene til inspirasjonssamlinger.  

Organisasjonen Leser søker bok samarbeider med folkebibliotek gjennom Bok til alle-nettverket og gir råd og veiledning til bibliotek som ønsker å jobbe med leseombud. De har også gitt ut to håndbøker for leseombudÅ lese for andre ​(Salinas, Å lese for andre – en håndbok i formidling, 2018)​ og Å møtes gjennom litteraturen ​(Salinas, Å møtes gjennom litteraturen – en håndbok om språkkafeer, 2019)​.