Lag en sjekkliste: I DO ART

I DO ART er et verktøy som kan brukes til alt fra å planlegge et enkelt møte til å sette rammer for store og komplekse prosjekter. Verktøyet kan også brukes i starten av et møte for å gi deltakerne en felles forståelse av hvorfor de er samlet og en oversikt over hva som skal skje.

Vi har alle opplevd møter hvor ting flyter ut og agenda/dagsorden er uklar. Om du som møteleder har en klar intensjon om hvorfor dere er samlet, og starter møtet med å avklare felles mål, roller og regler, kan dere legge et godt grunnlag for prosessen videre

DU TRENGER

  • Et møte, et arbeidsseminar eller en workshop som du skal lede
  • En eller flere å diskutere med
  • I DO ART-malen

METODE

1. I: Start med å definere intensjonen for prosessen. Hvis det er et møte, en konferanse eller en workshop: Hvorfor inviterer dere inn til dette? Hvis det dreier seg om en prosjektidé: Hvorfor vil dere realisere denne prosjektideen?

2. DO: Definer hvilke resultater dere ønsker å ha oppnådd når prosessen er ferdig (DO).

3. ART: Fyll ut agendaen, roller, regler og tid. Tenk gjennom og skriv ned:

  • Agenda: Hvilke temaer og aktiviteter foreslår du at dere skal gjennom i løpet av møtet?
  • Roller: Deltar dere som likeverdige parter som diskuterer og bestemmer løsningene sammen, eller er det noen som har en særlig beslutningsrett?
  • Tid: Hvor lang tid har dere?

4. Sjekk punkt 3 (ART) opp mot punkt 2 (DO) og 1 (I). Er det noe som mangler i agendaen, rollene, reglene og tiden for at dere skal klare å oppnå de ønskede resultatene og intensjonen med prosessen? Bør noe kuttes og erstattes med noe annet? Gjør denne øvelsen til du ser en klar sammenheng mellom punktene.

5. Presenter I DO ART i starten av møtet eller workshopen. Be deltakerne stille spørsmål og komme med forslag til endringer. På denne måten får dere en felles forståelse av hvorfor dere er samlet, hva dere håper å oppnå og hva som forventes av dere i prosessen.

Når du har laget en I DO ART for en større prosess, kan du fortsette å lage en enda tydeligere og mer detaljert struktur for et møte eller en workshop med verktøyet Kjøreplan.

REFLEKSJON

  • Hvordan var det å planlegge et arrangement på denne måten?
  • Hvilke verdi ga det å starte møtet med å gjennomgå og diskutere I DO ART?
  • Hva var den viktigste læringen med å lage I DO ART?

VEIEN VIDERE

Du er nå godt forberedt på formen og målet for møtet du skal lede.

Hvis du skal lede en workshop eller et møte der deltakerne ikke kjenner hverandre, kan du likevel trenge en mer detaljert kjøreplan, eller noen øvelser som hjelper deg å bryte isen.

Nedenfor finner du flere metoder som du kan støtte deg på for å bli en enda bedre fasilitator og samtaleleder.