La ideene myldre: idédugnad

Gratulerer! Du og dine samarbeidspartnere har valgt en felles utfordring eller problem, dere har identifisert en målgruppe og vil samskape om en løsning. Hva gjør dere nå? Hvor skal dere begynne? En samskapende idédugnad er en god start.

Illustrasjon av personer  som idemyldrer på post it-lapper

DU TRENGER

  • En felles utfordring/problemstilling
  • 3–8 mennesker som helst representerer ulike perspektiver og roller
  • En tavle eller en vegg
  • Post-it-lapper og tusjer

METODE

Denne idémyldringen baserer seg på en klassisk «brainstorming», med noen justeringer. I stedet for en muntlig brainstorming, legger vi vekt på å ikke snakke sammen i starten, men skrive ned ideene våre. Å få tid til å tenke individuelt før vi deler og snakker sammen, motvirker gruppetenking (at vi bare gjør som de andre foreslår) og gjør at vi får fram flere perspektiver.

Dere starter med å komme opp med så mange ideer som mulig sammen, slik at alle i gruppa får eierskap og tilhørighet til deres felles utfordring. Så velger dere hvilke ideer dere ønsker å ta med videre. Ønsket resultat etter hele øvelsen er å komme fram til konkrete ideer på hvordan dere kan løse utfordringen som dere står i.   

Post it-lapper idémyldring

Opplegget tar mellom 1 og 1,5 time til sammen, avhengig av gruppestørrelse. Selve idémyldringen utgjør del 1 i presentasjonen under. Del 2 gir råd om hvordan dere kan avslutte idémyldringen på en god måte.

Dere kan også ta del 2 neste gang dere møtes, men det gir en god følelse og større sjanse til å lykkes når gruppa sorterer umiddelbart etter en idémyldring.

Forberedelser og invitasjon

Start med å informere om hensikten med og rammene for, idémyldringen, gjerne allerede når du inviterer til møtet. Bruk gjerne I DO ART som hjelp når du lager invitasjonen.

Hensikten med møtet er å komme fram til noen konkrete ideer for hvordan dere kan løse en felles utfordring. Sørg for at alle er påkoblet ved å be dem om å tenke gjennom utfordringen/problemstillingen før de kommer, og å ta med seg forslag til ideer/løsninger.

Det er lurt å merke seg at de to delene i denne idémyldringsprosessen har helt ulike spilleregler: I del 1, selve idémyldringen, er vi ute etter kreativitet og ønsker alle idéer velkomne. Vi ønsker kvantitet foran kvalitet. Det er forbudt å være kritisk eller å si nei, mens oppklarende spørsmål er tillatt. Vi kaller det å være i åpen fase av prosessen. I del 2, derimot, skal vi lukke prosessen – jobbe analytisk, vurdere og velge ut de idéene vi ønsker å gå videre med.

Del 1 (20-30 minutter)

Regler/rammer for del 1:

Det er ikke lov å kritisere en idé, ikke en gang sin egen
Skriv kort og stikkordsmessig
Én idé per lapp
Ingen snakking i denne fasen, men det er lov å se på andres lapper og bygge videre på disse, (Ja, og…)
Skriv med sprittusj og med store bokstaver slik at alle kan lese lappene

Start med å formulere deres felles utfordring som et spørsmål på tavla/veggen. Les den høyt for deltakerne. Be alle – individuelt og i stillhet – om å finne så mange løsninger på utfordringen som mulig – og skrive dem ned på lapper som henges på tavla/veggen.

Tenk på å formulere et åpent spørsmål som gjerne kan starte med “Hvordan kan vi…”. Det peker framover og ser på løsninger. Spørsmålet bør gi en positiv innfallsvinkel til utfordringen. For eksempel er «hvordan kan vi sammen skape engasjement og stolthet til bygda vår» en bedre vinkling enn «hvordan kan vi motvirke fraflytting fra kommunen».

Gå opp til tavla og fest lappene etter hvert. Bygg gjerne videre på hverandres ideer gjennom å tilføre noe på en lapp som allerede er skrevet. Og husk, ingen snakking!

Bruk 10 – 20 minutter på dette trinnet.

Ideene trenger ikke å være ferdig gjennomtenkte eller realistiske. Hensikten er å få opp så mange ideer som mulig! Sett gjerne et mål om å komme opp med minimum 50 ideer på den tiden dere har. Kvantitet er viktig, for erfaringsmessig kommer de mest opplagte løsningene fram først. Vi ønsker å komme forbi disse, til de mer uventede svarene og nytenkende måter å løse utfordringen på.

Ideene kan også være tegninger eller skisser – alt er velkomment!

Når tiden er ute, kan dere bruke ytterligere 10 minutter på en runde med oppklaring. Kritikk er fortsatt ikke lov, bare oppklarende spørsmål.

Del 2 (minimum 45 minutter)

Når alle har tømt seg for ideer, er det tid for å se over hva dere har fått fram, og hvilke ideer dere ønsker å ta med videre. Sett av lengre tid til del 2 for å sikre en god dialog. Her foreslår vi to enkle måter å gjøre det på: Avstemming eller Verdimatrise.

Begge starter med at dere sammen leser gjennom alle lappene, og den som har skrevet lappen utdyper. Det er også rom for å diskutere og forklare for hverandre i denne fasen.

Refleksjon

  • Hvordan opplevde du idémyldringen? Var den vesentlig annerledes enn andre idémyldringer du har deltatt på, og i tilfelle hvorfor?
  • Hvilke fordeler kan det ha å idémyldre i stillhet, uten å snakke noe særlig sammen?

NESTE SKRITT

  • Er det noen av ideene dere kan løse med en gang?
  • Neste møte: Lag en handlingsplan og legg inn de ideene dere er enige om å ta med videre. Fordel roller og ansvar