Prosjektbeskrivelse

Eksempel på prosjektbeskrivelse (ligger også som word-dokument under kursmateriell)

Prosjektnavn:  

Prosjekteier:  

Prosjektansvarlig:   

Bruk skjema til å skrive et sammendrag av prosjektet. Sammendraget bør gi en fullverdig framstilling av prosjektet. Prosjektbeskrivelsen bør beskrive prosessen og ressursene som skal føre fram til målet, og ta for seg hva som skal gjennomføres, hvorfor og hvordan.

TEMA BESKRIVELSE 
Mål:
Ta utgangspunkt i organisasjonen sitt behov, og beskriv effekten av sluttproduktet og gevinsten for organisasjonen. Effektene må være målbare.   
   
Bakgrunn for prosjektet: 
Beskriv prosjektets strategiske forankring, for eksempel forankring i egne planer eller statlige planer.
   
Prosjektalternativ og konsept:
Beskriv ulike prosjektalternativ som er vurdert, og det endelige valget.
 
Prosjektorganisering: 
Beskriv organisering og hvordan prosjekteier ønsker å styre prosjektet gjennom rapportering og milepæler.
  
Aktiviteter og framdriftsplan:
Beskriv milepæler med de viktigste delmålene eller aktiviteter i prosjektet.
  
Etter prosjektslutt:
Beskriv planer for oppfølging etter prosjektslutt og erfaringsoverføring.
     
Ressurser : 
Budsjett og søknadsbeløp
Beskriv finansiering og forventede kostnader til prosjektet.
  
Interessenter og samarbeidspartnere
Gi en vurdering av de viktigste interessentene og hvilke kanaler som vil være hensiktsmessige å bruke i kommunikasjonen med disse.
 
Risiko : 
Beskriv vesentlige risikoer som kan påvirke prosjektresultatet.
 
Andre forhold : 
Andre forhold som prosjektet må ta hensyn til.