Forankring av prosjektet

I utlysninger står det ofte at prosjekt må være forankret i ulike planstrategier. Dette kan være lokale, regionale eller nasjonale planer og strategier. Disse planene og strategiene sier noe om hvilke prioriteringer og mål kommuner, fylkeskommuner og staten har for utvikling av ulike felt.

Klarer du å knytte ditt prosjekt opp mot kommunalt, regionalt eller statlig/nasjonalt planverk, vil det gjøre det lettere å synliggjøre hvorfor akkurat dette prosjektet fortjener midler.

Selv om kommunen eller fylkeskommunen sin egen plan ikke nevner biblioteket spesifikt, er mange mål og strategier veldig overordnet slik at det er lett å peke til biblioteket sitt samfunnsoppdrag.

Den gjeldende nasjonale bibliotekstrategien vil alltid være et nyttig dokument å forankre prosjektet i. Søker du midler fra Nasjonalbiblioteket, bør søknaden i det minste være forankret i denne strategien.

Bærekraftsmålene er noe alle kommuner forpliktet seg til å følge opp. Det er derfor naturlig å inkludere disse målene når man skriver en prosjektsøknad.

Eksempel 1: I Møre og Romsdal fylkeskommune er et av fylkesplanmåla å «ha eit kultur og fritidstilbod som er relevant og tilgjengeleg for alle, og frivillige lag- og organisasjonar som skaper mangfald og engasjement». Dette gir større muligheter for å tilpasse ulike satsinger innen et større område.

Eksempel 2: I ulike stortingsmeldinger, strategier og veiledere kan man finne ulike mål og satsinger som samsvarer med ditt prosjekt. Skal du ha et prosjekt om formidling av dataspill i biblioteket kan det være naturlig å se hva som står i dataspillstrategien. Det står i tillegg noen punkt om møteplass for datakultur og hvilken rolle biblioteket kan ha for formidling av dataspill i den nasjonale bibliotekstrategien og Barne- og ungdomsmeldinga.

Ressurser: