WebDewey – Grensesnitt og innhold

Deweys desimalklassifikasjon er tilgjengelig for oss gjennom Norsk WebDewey. I videoene nedenfor får du en gjennomgang av:

Grensesnittet

Her vises grensesnittet til Norsk WebDewey. Du finner en mer detaljert informasjon   under Hjelp inne i WebDewey. Hjelpefunksjonen er relatert til der hvor du befinner deg i grensesnittet. 

Søk

Her viser vi standardsøket og avansert søk. Vi viser også hvordan du kan avgrense ved hjelp av kommandoer.  

 1. Søk på Nøtter i standarsøket. Du får her opp 17 treff. Prøv gjerne å finne ut mer om hvorfor du får akkurat disse treffene! 
 2. Du skal klassifisere en bok om bruk av nøtter som ingrediens i matlaging, Hvordan kan du gå fram for å finne treffene som er relevante for ditt formål 
 3. Kan du tenke deg noen tilfeller der det er fornuftig å bruke avansert søk og/eller kommandosøk? 

Bla gjennom

Ved å bruke Bla-funksjonen, kan du få du en oversikt over hvilke faglige sammenhenger, det vil si plasseringer i Dewey,  et emne kan inngå i. Du kan bla i registeret og i de eksterne vokabularene, og du kan bla i DDK-notasjonene med klassebetegnelser.

 • Hva er forskjellen på treffene du får når du blar og når du søker? 
 • Når kan bla-funksjonen være nyttig? 

Klassevisning- elementene et deweynummer kan inneholde

Her viser vi hvilke elementer et treff på et deweynummer kan inneholde: 

 • Notasjoner og klassebetegnelse
 • Plassering i hierarkiet
 • Noter 
 • Historikk 
 • Kommentarer 
 • Muligheter for nummerbygging 
 • Lenker til manualen
 • Registertermer 
 • Eksterne vokabularer 

Se også Hjelp: Bruke DDK-poster. Her finnes det en beskrivelse av de ulike elementene i en klassevisning, og det er en oversikt over ulike typer numre. 

Du har nå gått gjennom det grunnleggende med Norsk WebDewey, og nok til at du kan bruke programmet

De neste avsnittene om bygde nummer, manual, registertermer og eksternt vokabular er et tillegg som kan gi deg en enda bedre innsikt i systemet. Disse vil vi anbefale at du leser dersom du ønsker en dypere kunnskap om Norsk WebDewey.

Mer om innholdet i Norsk WebDewey  

Bygde numre

Norsk WebDewey inneholder  mer enn 30 000 numre som er bygd av norske bibliotek, og det kommer hver dag til nye.

Et nummer som er bygd og delt nasjonalt vises ved at det har et puslespillikon i katalogen. Hvis du går inn i en klassevisning, vises de enkelte komponentene nummeret er bygd opp av. 

For å lære mer om hvordan du bygger opp ulike Deweynummer selv inne i WebDewey, anbefaler vi at du går til fordypningen i kurset.

Manualen

I tillegg til noteapparatet, inneholder Norsk WebDewey manualinnførsler som gir råd når det gjelder klassifikasjon og veileder i valg mellom beslektede numre. Manualen kan ikke søkes opp samlet, men innførslene er merket i trefflister og registeret med bok-ikon. 

Manualinnførslene finner du gjerne høyt oppe i et hierarki og ved nummerspenn. Det kan derfor være lurt å navigere høyere opp i hierarkiet når du har funnet et klassenummer for å finne ut om det finnes noen manualinnførsel. 

Registertermer

Mer informasjon om registertermer vil du finne inne i WebDeweys innledning til Deweys Desimalklassifikasjon 11.1- 11.5

Eksterne vokabularer

De eksterne vokabularene som er koblet til Norsk WebDewey, gir flere søkemuligheter og kan være til god hjelp i klassifikasjonsprosessen. De kan også utnyttes i sluttbrukertjenester, men det er noe som foreløpig er lite gjort.

Humord, Realfagstermer, Library of Congress Subject Headings (LSCH) og Bokbasen emner er koblet til Dewey ved hjelp av mapping.  Mapping er en aktivitet hvor det etableres relasjoner mellom begreper i to ulike kontrollerte vokabularer. Man tar utgangspunkt i et kildevokabular og finner korresponderende begreper i et målvokabular. Kildevokabularene her er de eksterne vokabularene. Mapping brukes også som benevnelse på resultatet av en mappingaktivitet.

Bibbi-emner, Biblioteksentralens emneord, er koblet til Dewey ved at emneordene er klassifisert. Det vil si hvert emne får sitt eget Deweynummer. Det betyr at Bibbi-emner samtidig fungerer som et register til Dewey, og at Bibbi-emnene og Dewey ikke fungerer som to vokabularer som er uavhengige av hverandre.

Humord og Realfagstermer

Humord er en norsk tesaurus for humaniora og samfunnsfag med tilgrensende samfunnsområder. Termene er på bokmål og engelsk. Vokabularet finnes åpent tilgjengelig på publiseringsplattformen SKOSMOS 

Realfagstermer er et kontrollert emneordsvokabular som dekker naturvitenskap, matematikk og informatikk. Termene er på bokmål, nynorsk og engelsk. Vokabularet finnes i en database ved Universitetet i Oslo

Humord og Realfagstermer ble mappet til Norsk WebDewey gjennom et prosjekt ved Universitetsbiblioteket i Oslo fra 2015-201. Mappingene blir kontinuerlig oppdatert.

Relasjonene mellom kildevokabularene (Humord og Realfagstermer) og målvokabularet (Dewey), blir vist gjennom relasjoner som sier hvor stor overensstemmelse det er mellom betydningsinnholdet i kildevokabularet og målvokabularet. Det er viktig å være klar over disse relasjonene, man kan ikke automatisk gå ut fra at man kan bruke et nummer selv om man finner en term.

De ulike typene relasjoner er:

Likt                                     EQ

Tilnærmet likt                ~EQ

Hierarkisk*                         BM

Assosiert                            RM

* Termen i kildevokabularet (Humord eller Realfagstermer) er mer presist enn målvokabularet (Dewey)

Eksempler

Eksakt ekvivalens (=EQ) Søk på Oslo

Målvokabular:

Kildevokabular:

Her ser vi at ‘Oslo’ har en =EQ-relasjon til Oslo, det betyr at begrepet er fullstendig overlappende med klassebetegnelsen Oslo.

Tilnærmet ekvivalens (~EQ) Søk på Eldre personer

Målvokabular:

Kildevokabular:

«Eldreomsorg» har en ~EQ-relasjon til Eldre personer, det betyr av «Eldreomsorg» er tilnærmet lik innholdet i klassebetegnelsen Eldre personer.

Overordnet relasjon (BM) Søk på Oslo

Målvokalbular:

Kildevokabular:

‘Akerselva’ har en BM-relasjon til Oslo, det betyr at ‘Akerselva’ er et snevrere begrep enn innholdet i klassebetegnelsen Oslo.

Assosiativ relasjon ( RM) Søk på Isbreer

‘Brevandring’/’Glacier hiking’ har en RM-relasjon til Isbreer. Det betyr at begrepene er assosiert til hverandre, men at de ikke betyr det samme. 

Bibbi-emner

Bibbi-emner er emneordene til Biblioteksentralen. Emnene består foruten av generelle emneord, også av steds-, person- og korporasjonsnavn. Emneordene er i streng, det vil si de er strukturert slik at et emneord kan være satt sammen av flere aspekter, for eksempel Norge-Historie eller Kvinner-Forbrytere.

Et annet kjennetegn ved Bibbi-emnene, er at de alltid er knyttet til Dewey-numre. Bibbi-emnene kan være særlig nyttige, da du kan søke på både personnavn og på stedsnavn som ikke finnes i registeret.

I Norsk WebDewey finnes det også en kobling mellom Bibbi-emnet og DDK5-nummeret. Vokabularet er på bokmål og nynorsk. Et Bibbi-emne forutsetter at Biblioteksentralen har klassifisert en bok med det aktuelle nummeret.

Et eksempel på nytten av Bibbi-emnene, er at de gir mange flere søkemuligheter på navn, for eksempel stedsnavn:

Eksempel

Bokbasen emner

Begreper fra Bokbasens tesaurus er mappet til Dewey der det er fullstendig samsvar mellom begrepet i Bokbasens tesaurus og Dewey. Termene finnes på bokmål og nynorsk

Eksempel

Library of Congress Subject Headings (LCSH)

Dette er emneordene til Library of Congress. De er mappet til Norsk WebDewey der det er samsvar mellom begrepet i LCSH og begrepet i Dewey.

Disse er spesielt nyttig, da det er med på å utvide det engelskspråklige vokabularet det er mulig å søke i.

Eksempel