Finansiering

Hva vil det koste? 

Investeringskostnaden avhenger av hvor omfattende løsning du trenger, og hvor mye du må endre på lokalene for å få det til. Per mai 2022 ser et investeringsbudsjett mellom 300 000,- og 500 000,- ut til å være tilstrekkelig i de fleste tilfeller, men hvis dere må skifte inngangsdør eller legge nye nettverkskabler i hele lokalet, så kan kostnaden øke med flere hundre tusen.  

For å få et realistisk anslag på investeringsutgiftene, kan du ta kontakt med 2-3 utvalgte leverandører for en uforpliktende kartlegging og prisantydning.  Kjente leverandører av meråpentløsninger til bibliotek i Norge per mai 2022:   


Driftskostnader omfatter lisenser og driftsavtaler på teknisk utstyr som adgangskontroll, alarmportaler og kameraovervåkning. Per mai 2022 må du regne med 10- 20 000 per år i lisenser og serviceavtale for ett bibliotek.  
 
I tillegg vil dere få merarbeid knyttet til renhold, rydding og sikkerhet.

Etableringskostnader

Selvbetjening  

 • Utlånsautomat 
 • Innleveringsløsning 
 • Adgangskontroll 
 • Elektrisk dørpumpe (UU) 
 • Besøksteller 
 • Lydanlegg for automatiske talebeskjeder 
 • Lysstyring 

Tyverisikring  

 • RFID 
 • Alarmportaler 

Sikkerhet  

 • Kameraovervåking 
   

Utgifter til elektriker og andre håndverkere dersom du må gjøre endringer i lokalene  (legge opp ekstra strøm etc) kommer i tillegg. 

Driftskostnader

 • RFID-brikker 
 • Avtale med vaktselskap 
 • Lisenser og driftsavtaler 

Budsjett

Meråpent er en lokal innvestering som kommunen må sette av midler til i eget budsjett. Med mindre du har fått en ekstraordinær bevilgning til meråpent, må du levere et budsjettinnspill til kommende års handlings- og økonomiplan, slik at du får satt av penger i budsjettet. Budsjettinnspill leveres vanligvis i mai/juni for påfølgende år. Budsjettet vedtas i november/desember.  

Et eksempel fra virkeligheten – Karmøy kommune  

Karmøy kommune vedtok i 2014 en bibliotekplan der meråpent var en uttalt målsetting. Når planen var vedtatt, knyttet de disse argumentene til budsjettinnspillet fra kulturavdelingen i 2017: 

Fra rådmannens generelle innledning  

Mange av tiltakene i neste års budsjett kan legges under paraplyen «jobbe smartere» for å gi et bedre tilbud til flere. At vi gjør flere bibliotek selvbetjente frigjør ressurser til å ivareta flere av bibliotekenes oppgaver samtidig som vi forbereder oss til å kunne øke åpningstiden og dermed gjøre tjenestene tilgjengelig for langt flere. Ikke minst presserstikkordet «digitalisering» seg fram på stadig nye områder når en tenker bedre utnyttelse av ressursene.   

Sektor kultur  

Funksjon 370- Bibliotek

Den nye bibliotekloven legger vekt på at folkebibliotekene skal fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplassog arena for aktiv samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Biblioteket driver også utadrettet virksomhet, og har blant annet egne tilbud i Den kulturelle skolesekken, er samarbeidspartner i SILK (Skudeneshavn Internasjonale Litteratur og Kulturfestival), gir bokanbefalinger og skape arena for debatt. Karmøy folkebibliotek har installert selvbetjente utlånsautomater. Andelen lånere som Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Rådmannens forslag – 92 – bruker disse automatene er økende, noe som avlaster skrankepersonell. Dette har bidratt til økt åpningstid ved hovedbiblioteket med en kveld ekstra i uken, og frigjort mer tid til å drive veiledningsarbeid ute i biblioteket. I investeringsbudsjettet for 2017 er det satt av 0,7 mill. kroner til å legge til rette for ubemannede åpningstider ved biblioteket. Det digitale tilbudet blir benyttet i større grad blant kommunens innbyggere, både ved administrering av egne lån og ved lån av e-bøker. Denne ordningen krever en årlig sum til e-bøker, noe som kommer i tillegg til vanlige papirbøker og lydbøker. Denne digitale løsningen er viktig bidrag til å gi innbyggerne et allsidig utlånstilbud. Besøkstall for 2015 viser en økning på ca 13 % fra 111 845 i 2014 til 130 024 i 2015. Fordelingen av besøkende er i Kopervik 71 180, Norheim 21 560, Skudeneshavn13817og Åkrehamn 23 467.  

Investeringsbudsjettet  

I henhold til vedtatt bibliotekplan skal det etableres selvbetjente(«meråpne») bibliotek. Publikum selv låser seg inn og finner det de vil låne på egenhånd når biblioteket ikke er bemannet. Det vil fortsatt være bemanning til oppsatte tider, for å veilede kunder som har behov for det, rydde på plass bøker som blir levert inn, finne fram bøker som lånere bestiller via bibliotekets internettløsning og sette ut nye aviser og tidsskrifter. Selvbetjente bibliotek bygger på adgangskontroll, tyverisikring, selvbetjening og overvåkning. Biblioteket vil kunne være tilgjengelig på dagtid, kveldstid og i helgene, men bemannet til bestemte tider. Dette vil øke tilgjengeligheten til kommunens bibliotek. Verken hovedbiblioteket eller filialene er tilrettelagt for dette nå og krever noe byggteknisk tilrettelegging for å gjennomføre tiltaket. Rådmannen foreslår derfor å bevilge 0,7mill. kroner i 2017.  

  

Utdrag fra budsjett- og økonomiplan 2017 – 2020   

Utvalg: Formannskapet 28.11.2016 Kommunestyret 19.12.2016   

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak:   

Funksjon 370- Bibliotek: Den nye bibliotekloven legger vekt på at folkebibliotekene skal fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for aktiv samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Biblioteket driver også utadrettet virksomhet, og har blant annet egne tilbud i Den kulturelle skolesekken, er samarbeidspartner i SILK (Skudeneshavn Internasjonale Litteratur og Kulturfestival), gir bokanbefalinger og skape arena for debatt.    

Karmøy folkebibliotek har installert selvbetjente utlånsautomater. Andelen lånere som Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Rådmannens forslag – 92 – bruker disse automatene er økende, noe som avlaster skrankepersonell. Dette har bidratt til økt åpningstid ved hovedbiblioteket med en kveld ekstra i uken, og frigjort mer tid til å drive veiledningsarbeid ute i biblioteket. I investeringsbudsjettet for 2017 er det satt av 0,7 mill. kroner til å legge til rette for ubemannede åpningstider ved biblioteket. Det digitale tilbudet blir benyttet i større grad blant kommunens innbyggere, både ved administrering av egne lån og ved lån av e-bøker. Denne ordningen krever en årlig sum til e-bøker, noe som kommer i tillegg til vanlige papirbøker og lydbøker. Denne digitale løsningen er viktig bidrag til å gi innbyggerne et allsidig utlånstilbud. Besøkstall for 2015 viser en økning på ca 13 % fra 111 845 i 2014 til 130 024 i 2015. Fordelingen av besøkende er i Kopervik 71 180, Norheim 21 560, Skudeneshavn13 817 og Åkrehamn 23 467.   

Regionale prosjektmidler  

Noen fylkeskommuner har tilskuddsordninger som åpner for å søke om tilskudd til meråpent (ombygging og modernisering av kulturbygg, inkludert bibliotek). 

Samarbeide om innkjøp 

Det finne flere eksempler på alternative modeller for innkjøp, som felles innkjøpsavtaler mellom flere kommuner.  

Biblioteka ved Nordfjord i Vestland inngikk i 2021 en felles rammeavtale for innkjøp av meråpent utstyr.  

Ryfylkebiblioteka i Rogaland inngikk i 2018 en felles avtale om innkjøp av meråpent-utstyr. Anskaffelsen var etter forskriften del I (anskaffelser under 1,3 millioner), og det ble sendt forespørsel til 3 leverandører som kunne delta i konkurransen.