Synliggjøring av biblioteket gjennom statistikk

Nasjonal bibliotekstatistikk og forskning på brukeradferd kan gi svar på hvilke grupper som bruker biblioteket mest og hvordan bruksmønsteret endrer seg i ulike livsfaser. Det kan også være nyttig å sammenligne bruk av biblioteket med bruk av andre kulturtilbud. I Norsk kulturbarometer finner du mange interessante tall. Flere kulturinstitusjoner jobber systematisk med publikumsutvikling – se blant annet informasjon hos Norsk publikumsutvikling. Dette er en medlemsorganisasjon, men mange av deres rapporter og publikasjoner ligger åpent ute og gir nyttig kunnskap om publikumsutvikling. Regionale og lokale innbyggerundersøkelser kan også gi verdifull informasjon.  

I 2022 gjennomførte Rambøll på oppdrag fra Lillestrømbibliotekene en bruker- og bruksundersøkelse (Rambøll, 2022) der de både så på brukerne og ikke-brukerne av bibliotekene. Denne undersøkelsen var en del av Forprosjektet: Bibliotek- og publikumsutvikling som fikk utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket i 2021. Vi tar med to av funnene om ikke-brukerne i Lillestrømområdet: 

Følgende egenskaper henger sammen med økt sannsynlighet for å ikke bruke biblioteket: Å være mann, over 50 år gammel, ha fagbrev eller lavere grads høyere utdanning, å bo i en husstand med lav eller svært høy inntekt, og å bo i en husstand uten barn. (Rambøll, 2022, s.2) 

Da ikke-brukerne i Lillestrøm ble spurt: «Hvorfor kunne du ikke tenke deg å besøke biblioteket?». fikk disse svarene høyest svarprosent: 

  • Jeg foretrekker å bruke Internett for å finne fakta og opplysninger 
  • Jeg foretrekker å kjøpe bøker og annet materiale 
  • Biblioteket har ikke arrangementer eller aktiviteter som jeg er interessert i  

(Rambøll, 2022, s.49) 

Å jobbe målrettet for å nå flere innbyggere og få flere aktive lånere er et strategisk valg som bør reflekteres i bibliotekets planer. Sett opp målbare mål og bruk statistikk for å dokumentere om dere når målene. De enkleste måltall er antall besøkende og utlånstall som brukes i den årlige statistikken. Men det er også mulig å sette andre parameter for måloppnåelse. Her kan kommunens planverk være til hjelp og bør brukes aktivt.  

Biblioteksystemet kan gi deg verdifull innsikt og statistikk om bibliotekets brukergrupper. Tall du selv henter ut kan både sammenlignes med nasjonale tall og brukes som grunnlag for analyse før og etter gjennomføring av målrettede formidlingstiltak. Kan du for eksempel se en økning i antall nye barnelånere og utlån av barne- og ungdomsbøker etter en vellykket sommerleseperiode? Og kan disse tallene brukes både til synliggjøring av biblioteket og som argumentasjon for videre satsing på kampanjen til neste år? 

Les mer om ulike undersøkelser i emnet statistikk , i leksjonen Kommunale planer, økonomi og styringsverktøy: