Nasjonalbiblioteket innhenter og publiserer statistikk for skolebibliotekene i landet. Statistikken publiseres i form av tabeller og kommentarer på våre nettsider, og i den årlige Kulturstatistikken fra SSB.

Hovedpunkter fra bibliotekstatistikken for videregående skole 2015

390 videregående skoler besvarte Nasjonalbibliotekets henvendelse om å registrere bibliotekstatistikk for 2015. 325 av skolene som svarte på skjemaet for 2015 hadde eget skolebibliotek i foregående skoleår, mens 65 skoler opplyser at de ikke har eget skolebibliotek.

26 av skolene opplyser at de har kombinasjonsbibliotek med folkebibliotek, mens 10 skoler forteller at de har hatt besøk av bokbuss med stopp ved skolen. Av skolene som har registrert statistikk, forteller 229 skoler at de benytter folkebiblioteket ved behov. Både skoler med og uten eget skolebibliotek forteller at de benytter folkebibliotek.

Samlet bestandstall for fagbøker for skolene som har rapportert statistikk for 2015 er 1.774.707, mens bestand av skjønnlitteratur var på 1.455.972.

Det samlede utlånstallet for faglitteratur i 2015 var 387.928, mens utlånet av skjønnlitteratur var 313.721. Utlånstall per elev varierer mellom skolene, men ser man på skolene som har rapportert at de har eget skolebibliotek i rapporteringsåret, var det i snitt 2,2 utlån per elev for faglitteratur og 1,7 utlån per elev for skjønnlitteratur. Det må imidlertid tas høyde for at enkelte skolebibliotek kan ha inkludert pensumbøker i statistikken for fagbøker.

Det ble gjennomført 3.937 brukerorienteringer i de videregående skolebibliotekene i 2015. 2.348 var for VG1, 840 for VG2 og 749 for VG3. Hvor mye tid ansatte i skolebibliotek bruker på administrasjon av pensumbøker varierer veldig mellom skolene, og det rapporteres bruk fra 0 til 100 prosent.