Nasjonalbiblioteket innhenter og publiserer statistikk for fag- og forskningsbibliotek i samarbeid med Statistisk sentralbyrå. Statistikken publiseres i form av rådata, tabeller og kommentarer på våre nettsider, tabeller og kommentarer på SSBs nettsider og i den årlige kulturstatistikken fra SSB. Statistikken gir et overordnet bilde av situasjonen på området, men det er også en målsetning at den skal gi nyttige styringsdata for det enkelte bibliotek, selv om den ikke kan dekke alle behov det enkelte bibliotek har på dette området.

Informasjon om årets rapportering er tilgjengelig på siden for statistikkrapportering. Her ligger det også en liste med definisjoner av begreper brukt i statistikken, i tillegg til kopier av skjemaer og veiledninger.

Hovedpunkter fra bibliotekstatistikken for fag- og forskningsbibliotek 2015

Nasjonalbiblioteket har hentet inn bibliotekstatistikk for 2015 fra 166 norske fag- og forskningsbibliotek. Det er verdt å merke seg at flere av bibliotekene skiftet biblioteksystem i 2015, noe som medfører at det er en viss usikkerhet knyttet til tallene fra 2015 og sammenligning med tidligere år.

Til sammen var det 29.580.047 lån og digitale nedlastinger fra fag- og forskningsbibliotek i 2015. Dette er en oppgang på 5,1 prosent fra 2014 og 27,1 prosent fra 2013. Av den totale summen for 2015 sto nedlastinger for 12 prosent og lån for 88 prosent. Lån inkluderer her førstegangslån og fornyinger fra egen samling, samt fjernlån til andre bibliotek.

Det ble registrert 26.034.922 nedlastinger av digitale dokumenter i fag- og forskningsbibliotek i 2015. Dette er en økning på 7,8 prosent fra 2014 og 37,5 prosent høyere enn i 2013. Av de registrerte nedlastingene i 2015 er 19.358.152 nedlastinger fra fulltekstdatabaser og 6.676.770 nedlastinger fra institusjonsarkiv.

I 2015 var det totalt 3.545.125 utlån i norske fag- og forskningsbibliotek. Av disse var 1.552.385 førstegangslån fra egen samling og 1.547.652 fornyelser fra egen samling. For fjernlån er tallene for førstegangslån og fornyelser hhv 223.932 og 221.156. Det har vært en nedgang på 11,1 prosent i totalt utlån i bibliotek fra 2015 til 2014. Nedgangen for førstegangslån og fornyelser fra egen samling er på henholdsvis 6,1 og 14,4 prosent.

Det ble registrert 8.653.350 besøk i norske fag- og forskningsbibliotek i 2015, mot 8.869.150 i 2014.

 

Les mer om bibliotekstatistikk for fag- og forskningsbibliotek på sidene til Statistisk sentralbyrå.

SSB har inkludert tall for utlån, fornyelser, fjernlån og innlån i statistikken for lån. Derfor avviker tallene i dette sammendraget noe fra tallene i deres statistikk.