Nasjonalbiblioteket innhenter og publiserer statistikk for fag- og forskningsbibliotek i samarbeid med Statistisk sentralbyrå. Statistikken publiseres i form av rådata, tabeller og kommentarer på våre nettsider, tabeller og kommentarer på SSBs nettsider og i den årlige kulturstatistikken fra SSB. Statistikken gir et overordnet bilde av situasjonen på området, men det er også en målsetning at den skal gi nyttige styringsdata for det enkelte bibliotek, selv om den ikke kan dekke alle behov det enkelte bibliotek har på dette området.

Informasjon om årets rapportering er tilgjengelig på siden for statistikkrapportering. Her ligger det også en liste med definisjoner av begreper brukt i statistikken, i tillegg til kopier av skjemaer og veiledninger.

Hovedpunkter fra bibliotekstatistikken for fag- og forskningsbibliotek 2016

Nasjonalbiblioteket har registrert bibliotekstatistikk for 2016 fra 152 norske fag- og forskningsbibliotek. I 2016 ble det gjennomført flere store sammenslåinger av høyskoler og universitet i Norge. Dette gjelder NTNU, Nord Universitet, UiT Norges arktiske universitet, VID Vitenskapelige høyskole og Høyskolen i Sør-Øst Norge. Også blant spesialbibliotekene har det blitt gjennomført sammenslåinger og enkelte nedleggelser. Dette medfører at antallet institusjoner som er inkludert i statistikken har gått ned sammenlignet med tidligere år, og at det er relativt store endringer i tall for de nevnte vitenskapelige institusjonene grunnet sammenslåinger.

Til sammen ble det registrert 1.470.087 førstegangslån fra fag- og forskningsbibliotek i 2016. Dette er lån fra egen samling til egen målgruppe eller andre. Tall for fjernlån er ikke inkludert her. Det er en svak nedgang i førstegangslån fra 2015, da tallet var 1.552.385. Det har vært en oppgang i fornyelser fra 2015 til 2016, men siden flere institusjoner har innført automatiske fornyelser, er det usikkert om denne oppgangen skyldes automatiske fornyelser eller viser en reell oppgang i fornyelser på brukerens eget initiativ.

Det ble registrert 30.248.433 nedlastinger av digitale dokumenter i fag- og forskningsbibliotek i 2016. Her er ikke tall fra Nasjonalbibliotekets inkludert. Av de registrerte nedlastingene i 2016 er 18.388.521 nedlastinger fra fulltekstdatabaser og 11.859.912 er nedlastinger fra institusjonsarkiv. Om man ikke inkluderer tall fra Nasjonalbiblioteket for 2015 er det en oppgang i nedlastinger fra fulltekstdatabaser på 23,3 prosent fra 14.919.192 i 2015.

Det var 9.535.859 besøk i norske fag- og forskningsbibliotek i 2016. Dette er en økning på 10,2 prosent fra 8.653.350 besøk i 2015. Til sammenligning var tallet for besøk 8.869.150 i 2014.

Klikk her for å se statistikken på SSB sine nettsider.

SSB har inkludert tall for utlån, fornyelser og fjernlån i statistikken for lån. Derfor avviker tallene i dette sammendraget noe fra tallene i deres statistikk.