MARC: utvekslingsformat for bibliografiske data

Nasjonalbiblioteket har ansvar for vedlikehold av format for utveksling av bibliografiske data i maskinleselig format. NORMARC og MARC 21 er begge godkjente utvekslingsformat for norske bibliotek.

Mer om MARC-format.

Fra NORMARC til MARC 21

MARC 21 skal overta som standard utvekslingsformat for bibliografiske poster i Norge i løpet av 2018, eller så snart det er praktisk mulig.

Det norske bibliotekvesenet bør følge internasjonale standarder. I dag brukes MARC 21 av Nasjonalbiblioteket, BIBSYS-konsortiet og en del andre bibliotek. Nesten alle folkebibliotek bruker NORMARC til import og eksport, og de fleste bruker NORMARC som internt format for registrering.

Bruken av NORMARC til import/eksport gjør det vanskelig for norske folkebibliotek å ta i bruk utenlandske biblioteksystem hvis de ønsker det. Det krever lokal tilpasning for å bruke NORMARC, noe som både fordyrer og forvansker bruken av systemet.

Bruk av MARC 21, som er en de facto standard på det bibliografiske området, vil gjøre det enkelt å kopiere bibliografiske poster fra utenlandske bibliotek.  Det åpner også for å ta i bruk eksisterende verktøy for håndtering av bibliografiske data i MARC 21. Å samles rundt ett utvekslingsformat vil forenkle all import og eksport mellom bibliotek i Norge, inkludert utviklingen av Biblioteksøk.

Overgangen til RDA (Resource Description and Access) er en ytterligere tydelig begrunnelse for en overgang til MARC 21.  RDA fører med seg nye dataelement som har fått sin plass i MARC 21. NORMARC er ikke rigget for å ta inn dataelement fra RDA.

MARC 21 tilpasses løpende til RDA, og metadataene kan uttrykkes ved RDA element sets i RDA. (Spesifikasjon av alle typer entiteter, f.eks. Work, Expression, Agent, Place og deres egenskaper – ofte kalt felter i tradisjonelle metadataformater – f.eks.  «is creator of», «has title of work». Elementene er spesifisert som lenkede data).  Dette vil gjøre det enklere å konvertere MARC 21-poster til lenkede data, også før en omforent arvtaker etter MARC har manifestert seg.

 

Internasjonalt er det en bevegelse bort fra MARC-format, mot formater som i større eller mindre grad følger FRBR/LRM og som direkte produserer lenkede metadata. BIBFRAME-initiativet i regi av Library of Congress er én kandidat til å overta, RDA-vokabularet en annen. Vurderingen så langt er at BIBFRAME foreløpig ikke er modent nok til å erstatte MARC 21 fullt ut, ei heller dekker kravene i RDA tilfredsstillende. En eventuell senere overgang til et annet utvekslingsformat kan forenkles hvis MARC 21 er utgangspunktet.

Gitt begrunnelsene over, er det ikke hensiktsmessig å gjøre endringer i NORMARC for å kunne ta i bruk RDA. Det fortsetter og forsterker Norges «utenforskap». Derfor må MARC 21 erstatte NORMARC før RDA tas i bruk.

MARC 21 skal brukes slik det er, vi vil unngå å utvikle et «NORMARC 21». Lokale felt skal kunne brukes lokalt.

Nasjonalbiblioteket definerer hvordan særegne NORMARC-felt skal overføres til MARC 21 og sørger for konverteringsprogramvare fra standard NORMARC til MARC 21.

MARC 21 vil ikke bli oversatt til norsk. Merk imidlertid at den norske oversettelsen av RDA innbefatter RDA element sets . Det finnes derfor norske betegnelser for de aller fleste dataelementene som er å finne i en MARC 21-post. Verdivokabularer fra RDA integreres i MARC 21.

Tidsplan og konsekvenser

Overgangen til MARC 21 må skje før RDA kan tas i bruk.  Dette kan tidligst skje høsten 2018. Tidspunktet påvirkes delvis av når bibliotekene kan motta data i MARC 21. Det er sannsynlig at det vil bli en gradvis overgang.

Konsekvenser for biblioteksystemene

En del dataelement som brukes til søking, avgrensning og uttak av statistikk, for eksempel felt 019$b dokumenttype, vil bli flyttet i overgangen fra NORMARC til MARC 21. Hvis MARC-formatet brukes som internt format i biblioteksystemene, må systemene endres for å håndtere at dette.  Her finnes konverteringstabeller mellom NORMARC og MARC 21 og programvare for konvertering av data mellom formatene

Innføringen av RDA vil tilføre MARC 21 en del nye felt som må tas inn i systemene.  tillegg må eldre data konverteres til MARC 21.

Biblioteksystem som ikke bruker et MARC-format som internt format, må konvertere metadata som leveres i MARC 21 fra metadataleverandører til internt format.

Eksport av data til Biblioteksøk skal etter overgangen gjøres i MARC 21.

Konsekvenser for metadataleverandørene

Metadata må leveres i MARC 21. På samme måte som for andre biblioteksystem, kan overgangen bety endringer i internt system.

Her finnes tabeller som viser hvordan NORMARC-spesifikke felter skal konverteres til MARC 21 og programvare for konvertering fra NORMARC til MARC 21.

Om MARC-formatet

MARC-formatet (Machine-Readable Cataloging) ble opprinnelig utviklet hos Library of Congress i 1960-åra og har siden blitt en internasjonal standard for utveksling av bibliografiske data. Ved hjelp av MARC-formatet kan hvert enkelt element i en bibliografisk post kodes på en entydig og maskinleselig måte.

Etter hvert ble det utviklet nasjonale versjoner av MARC-formatet – for eksempel USMARC (USA) og CAN/MARC (Canada) og NORMARC i Norge. I et samarbeid mellom Library of Congress og nasjonalbiblioteket i Canada ble USMARC og CAN/MARC etter hvert harmonisert, og i 1999 gitt ut som MARC 21 – et MARC-format for det 21. hundreåret. MARC 21 er det MARC-formatet som nå er mest utbredt internasjonalt. Se nettsidene til Library of Congress for mer utfyllende informasjon.

Den norske versjonen av MARC – NORMARC – var opprinnelig basert på USMARC, og den første utgaven kom i 1989. Senere kom egne norske format for blant annet musikk. I 1993 ble NORMARC samlet i ett norsk format for alle materialtyper. Fram til 2007 var NORMARC standard utvekslingsformat i Norge. Fra 2007 har både NORMARC og MARC 21 vært godkjente utvekslingsformat.

I saker som gjelder utvekslingsformat for bibliografiske data i Norge, rådfører Nasjonalbiblioteket seg med Den norske katalogkomité og gruppen Biblioteksystemleverandørene i Norge.