RDA (Resource Description and Access) i Norge

RDA: Resource Description and Access (RDA) skal erstatte AACR2 som katalogiseringsregelverk i Norge. Den første versjonen i norske språkdrakt er nå klar.

Beslutningen om å endre katalogiseringsregelverk ble tatt av Nasjonalbiblioteket i 2013.  Nasjonalbiblioteket rådfører seg med Den norske katalogkomité i slike saker, og fikk en klar anbefaling om en norsk utgave av RDA fra komitéen.

RDA er utviklet av RDA Steering Committee (RSC), som er satt sammen av representanter for ulike bibliotek og bibliotekorganisasjoner internasjonalt. RDA ble tatt i bruk av Library of Congress allerede i mars 2013, og etter det har flere andre land kommet til.

Det norske bibliotekvesenet bør følge internasjonale standarder, blant annet for å legge til rette for effektiv gjenbruk av metadata. I Norge har vi hatt tradisjon for å knytte oss til det angloamerikanske regelverket, og det er derfor naturlig å følge med på overgangen fra AACR2 til RDA. I utviklingen av RDA er det lagt vekt på moderne katalogiseringsprinsipper tilpasset en digital verden. Regelverket legger godt til rette for åpne, lenkede data.

Det nye regelverket publiseres bare i en nettversjon i RDA Toolkit, og vil ikke bli tilgjengelig som trykt bok. Den første norske versjonen av RDA Toolkit lanseres 13. februar 2018.

Vi må likevel vente til høsten/vinteren 2018-2019 med å ta i bruk RDA i Norge. Hovedgrunnen er at prosjektet 3R (RDA Restructure and Redesign Project) skal sluttføres i løpet av 2018 (FAQ).

Denne omstruktureringen skal ta hensyn til IFLAs Library Reference Model (LMR). Det blir for eksempel innført en del nye elementer, som agent og collective agent, der de eksisterende elementene person, familie og korporasjon blir underelementer. I tillegg innføres elementet nomen som vil gi store endringer for person ved at man skiller mellom reelle personer og fiktive personer i regelverket – det gjøres ikke nå.

En annen del av omstruktureringen er at glossaret i RDA Toolkit tas ut av selve teksten og flyttes til RDA Registry. Her finnes vokabularet i RDA og lister over kontrollerte verdier som lenkes inn i RDA Toolkit. Termene i RDA Registry er tilgjengelig som lenkede data.  RDA Registry ble lansert med norske termer i 2017.

Ny versjon av RDA Toolkit skal etter planen lanseres i juni 2018, men da bare på engelsk. Den norske versjonen lanseres i september.

Norske retningslinjer, MARC 21 og opplæring

Før RDA: Resource Description and Access kan tas i bruk i Norge må det lages en del retningslinjer for å etablere en konsistent bruk av RDA som tar hensyn til norske forhold. Nasjonalbiblioteket har ansvar for dette arbeidet og rådfører seg som vanlig med Den norske katalogkomité. Her vil vi i størst mulig grad basere oss på retningslinjer fra andre som har gått veien før oss, for eksempel Library of Congress. Vi vil også kontakte Kungl. Biblioteket i Sverige for å høste erfaring fra deres arbeid med å utarbeide nasjonale retningslinjer. Retningslinjene vil avklare hvilke alternative regler i RDA som skal tas i bruk i Norge og om det skal gjøres andre avvik fra noen av reglene.

Overgangen til RDA forutsetter en overgang til MARC 21 for bibliotek som fortsatt bruker NORMARC. RDA fører med seg nye dataelementer som har fått sin plass i MARC 21. MARC 21 tilpasses løpende til RDA, mens NORMARC ikke er rigget for å ta inn dataelementer fra RDA. Nasjonalbiblioteket forutsetter at norske bibliotekkataloger settes i stand til å håndtere import av bibliografiske poster i MARC 21 i løpet av 2018. Metadataleverandørene (Bokbasen og Biblioteksentralen) kan allerede nå levere bibliografiske data i MARC 21.

Les mer om overgangen til MARC 21 her

Nasjonalbiblioteket vil først kunne gjøre ferdig et opplegg for opplæring når den nye versjonen av RDA Toolkit er lansert, dvs.  etter juni 2018. Opplæringen vil i hovedsak bli nettbasert. Det vil komme mer informasjon om opplæring og endelig dato for implementering utover 2018.

Presentasjonar og artiklar

RDA : anakronisme eller vitalt og framtidsrettet regelverk? (pdf) av Unni Knutsen, Universitetsbiblioteket i Oslo, HumSam-biblioteket/Den norske katalogkomite

Nye katalogiseringsregler: Resource Description and Access (pdf) Nina Berve, hovedbibliotekar, Nasjonalbiblioteket