RDA (Resource Description and Access) i Norge

RDA: Resource Description and Access (RDA) skal erstatte AACR2 som katalogiseringsregelverk i Norge. Det nye regelverket publiseres bare i en nettversjon som RDA Toolkit. Den første versjonen i norsk språkdrakt er nå klar.

Vi må likevel vente med å ta i bruk RDA i Norge. Det pågår for tiden en omstrukturering av RDA Toolkit. Denne er så omfattende at det er mest hensiktsmessig å vente med full utrulling til den nye versjonen er ferdig. Den omstrukturerte utgaven av RDA Toolkit kommer på engelsk i betaversjon juni 2018 med planlagte oppdateringer i september og desember 2018, og i februar 2019. Den norske versjonen kan derfor ikke ferdigstilles før tidlig i 2019.

Implementering av RDA vil skje i flere steg. Nasjonalbiblioteket har begynt å bruke RDA til katalogisering i liten skala som et ledd i intern opplæring. Et avgjørende steg vil være at Nasjonalbiblioteket, Bokbasen og Biblioteksentralen begynner å distribuere metadataposter i henhold til RDA i MARC 21, og når BIBSYS-konsortiet tar i bruk RDA. Vi legger en tidsplan når vi har en endelig lanseringsdato for norsk versjon av RDA Toolkit er klar – senest høsten 2018.

Omstruktureringen av RDA Toolkit er organisert i prosjektet 3R (RDA Restructure and Redesign Project) (FAQ). Denne omstruktureringen skal ta hensyn til IFLAs Library Reference Model (LMR). Det blir for eksempel innført en del nye elementer, som agent og collective agent, der de eksisterende elementene personfamilie og korporasjon blir underelementer. I tillegg innføres elementet nomen som vil gi store endringer for person, ved at man skiller mellom reelle personer og fiktive personer i regelverket – det gjøres ikke nå.

Omstruktureringen fører også til at glossaret i RDA Toolkit tas ut av selve teksten og inn i RDA Registry. Vokabularet i RDA Registry og lister over kontrollerte verdier lenkes inn i RDA Toolkit. Termene i RDA Registry er tilgjengelig som lenkede data.

Beslutningen om å endre katalogiseringsregelverk ble tatt av Nasjonalbiblioteket i 2013.  Nasjonalbiblioteket rådførte seg med Den norske katalogkomité, og fikk en klar anbefaling fra komiteen om å lage en norsk oversettelse av RDA.

Det norske bibliotekvesenet bør følge internasjonale standarder, blant annet for å legge til rette for effektiv gjenbruk av metadata. I Norge har vi hatt tradisjon for å knytte oss til det angloamerikanske regelverket, og det er derfor naturlig å følge med på overgangen fra AACR2 til RDA. I utviklingen av RDA er det lagt vekt på moderne katalogiseringsprinsipper tilpasset en digital verden. Regelverket legger godt til rette for åpne, lenkede data.

RDA er utviklet av RDA Steering Committee (RSC), som er satt sammen av representanter for ulike bibliotek og bibliotekorganisasjoner internasjonalt. RDA ble tatt i bruk av Library of Congress i mars 2013, og etter det har flere andre land kommet til.

Norske retningslinjer og opplæring

Før RDA kan tas i bruk i Norge må det lages en del nasjonale retningslinjer for å etablere en konsistent bruk av RDA som tar hensyn til norske forhold. Nasjonalbiblioteket har ansvar for dette arbeidet og rådfører seg som vanlig med Den norske katalogkomité. Vi vil i størst mulig grad basere oss på retningslinjer fra andre som har gått veien før oss som Library of Congress og Kungliga biblioteket i Sverige. Retningslinjene vil avklare hvilke alternative regler i RDA som skal tas i bruk i Norge og om det skal gjøres avvik fra noen av reglene.

Nasjonalbiblioteket vil lage et opplegg for opplæring i RDA på nett, basert på opplæringsmateriell fra Library of Congress og andre. Dette kan ikke gjøres ferdig før den endelige norske versjonen av RDA Toolkit foreligger i 2019.

MARC 21

Overgangen til RDA forutsetter en overgang til MARC 21 for bibliotek som fortsatt bruker NORMARC. RDA fører med seg nye dataelementer som har fått sin plass i MARC 21. MARC 21 tilpasses løpende til RDA, mens NORMARC ikke er rigget for å ta inn dataelementer fra RDA. Nasjonalbiblioteket forutsetter at norske bibliotekkataloger settes i stand til å håndtere import av bibliografiske poster i MARC 21 i løpet av 2018 eller tidlig i 2019. Metadataleverandørene (Bokbasen og Biblioteksentralen) kan allerede nå levere bibliografiske data i MARC 21.

Les mer om overgangen til MARC 21 her

 

Presentasjonar og artiklar

RDA : anakronisme eller vitalt og framtidsrettet regelverk? (pdf) av Unni Knutsen, Universitetsbiblioteket i Oslo, HumSam-biblioteket/Den norske katalogkomite

Nye katalogiseringsregler: Resource Description and Access (pdf) Nina Berve, hovedbibliotekar, Nasjonalbiblioteket