Nasjonalt
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Bufdir forvalter ulike tilskuddsordninger knyttet til barn og ungdom.

Fritt Ord

Fritt Ord forvalter midler til prosjekter innenfor programområdet kunst og kultur, herunder også bibliotek.

 

Fylkesbibliotekene

Enkelte fylkesbibliotek tildeler prosjekt- og utviklingsmidler til bibliotek i fylket. Se det enkelte fylkesbibliotek for nærmere informasjon.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet forvalter tilskuddsordninger som fordeles til kommunene. Enkelte av tilskuddsmidlene går til prosjekter og utviklingsarbeid og sees i sammenheng med øvrige midler som IMDi disponerer til kunnskapsutvikling. Folkebibliotek kan melde behov til egen kommune.

Kommunereformen

Kommunereformen inneholder en tilskuddsordning for infrastrukturprosjekter i kommuner som slår seg sammen. Det kan bl.a. søkes om midler til digitaliseringstiltak.

Kompetanse Norge

Kompetanse Norge tildeler midler til opplæringstiltak gjennom programmet Kompetansepluss.

Kulturbygg

Tilskudd til kulturbygg. En ordning som forvaltes av fylkeskommunene på vegne av Kulturdepartmentet.

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd lyser ut midler til arrangementer under de årlige Forskningsdagene.

Norgesuniversitetet

Norgesuniversitetet lyser hvert år ut midler til prosjekter innenfor utvikling og bruk av teknologi for læring og fleksible studietilbud i høyere utdanning.

Norsk kulturråd

Norsk kulturråd forvalter Norsk kulturfond og andre statlige støtteordninger på kulturområdet. Folkebibliotek kan søke om støtte til formidlingstiltak innen litteratur hos Norsk kulturråd. Litteraturfestivaler kan søke om støtte hos Norsk kulturråd.

Sametinget

Sametinget forvalter diverse tilskudd for å bevare og videreføre samisk kulturarv.

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturminner.

UNESCO

UNESCO lyser hvert år ut tilskuddtil UNESCO-formål. UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Tilskuddsordningen skal bidra til a) å styrke UNESCOs arbeid og ansvarsområder, b) gjøre UNESCO mer kjent i Norge og c) gjennomføre UNESCO-kommisjonens vedtatte satsingsområder.

Internasjonalt
Nordiske støtteordninger

Nordisk ministerråd tilbyr en rekke tilbud og støtteordninger, bl.a. innen kultur og utdanning. Se også oversikten fra Nordisk informasjonskontor Norge.

Norsk kulturråd

Norsk kulturråd forvalter en rekke internasjonale støtteordninger, f.eks. EØS-midlene og EUs kulturprogram.

SIU

SIU er Norges kontor for internasjonale program og tiltak innenfor utdanning og forvalter program for flere offentlige oppdragsgivere.