Vårt liv – min mening

Prosjekteier:Deichman
Prosjektkategori:Innsatsområder: Biblioteket som møteplass
Samlet støtte:750 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2014, 2015

Søknad

Mål

«Vårt liv – min mening» skal være en debattarena og et debattverksted i biblioteket for ungdom 15–19 år. Formålet er økt deltakelse og selvtillit i forbindelse i med politiske debatter og valg. Grunnlovsjubileet og neste års kommune- og fylkestingsvalg skal være utgangspunktene for valg av debattemaer. Prosjektet skal være et samarbeid mellom alle filialene til Deichmanske bibliotek. Et delmål er derfor samarbeids- og kompetanseheving på tvers av Deichman-systemet slik at vi i større grad kan være en «uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt».

Beskrivelse

BAKGRUNN
Ideen til «Vårt liv – min mening» tok form på et møte med ansatte fra flere Deichman-filialer. Det er et stort ønske om å få fram bibliotekenes potensialer til å være levende debattarenaer. Ifølge forskning fra Institutt for samfunnsforskning har førstegangsvelgere i nyere tid vært den aldersgruppen med lavest deltakelse. Dette vil Deichmanske bibliotek forsøke å gjøre noe med. Derfor skal alle avdelinger samarbeide om å skape debattarenaer og debattverksteder for ungdom.

INNHOLD
«Vårt liv – min mening» skal foregå høst 2014–høst 2015. Hovedtemaet for høsten 2014 skal være grunnlovsjubileet, mens det i 2015 skal handle om kommune- og fylkestingsvalget. Selve debattene skal foregå to ganger på hver filial, én gang per filial per år. Debattverkstedet før og etter debattene vil ta form av en kursrekke hvor ulike uttrykksformer og debattfora vil være tema: Tekstskriving, tale og retorikk, stemmebruk og kroppsspråk samt blogg og sosiale medier. Debattverkstedet skal være seriøst gjennomført med profesjonelle bidragsytere, men uten å være selvhøytidelig og belærende. Gjennom å ta i bruk eksempelvis rollespill som metode, skal innholdet oppleves som morsomt og engasjerende for deltakerne. I tillegg skal bibliotekansatte holde bokprat om relaterte temaer, både på tradisjonelt vis og på YouTube.
Vi ønsker å samarbeide med Aftenposten og Si ;D (Aftenpostens debattside for ungdom) om trykking av kronikker og debattinnlegg skrevet av ungdom og eventuelt en skrivekonkurranse. Det skal opprettes en prosjektblogg der ungdommenes tekster vil bli lagt ut. Bloggen skal i tillegg være en informasjonskanal for debattene og debattverkstedet. Bibliotekansatte skal også bidra med innhold til prosjektbloggen.

Eksempler på kursholdere:
- Kronikker og debattinnlegg: Magne Lindholm
- Retorikk: Johan L. Tønnesson, Kjell Lars Berge, Bjørn Magnus Berge
- Stemme og kroppsspråk: Tuva Syvertsen, Gatas Parlament, Torun Lian
- Blogg og sosiale medier: Ida Jackson, Prableen Kaur

Temaer som kan knyttes til grunnlovsjubileet kan være demokrati kontra andre styreformer, stemmerett, grunnlovens betydning og historie med endringer som fjerning av «Jødeparagrafen». Til kommune- og fylkestingsvalget kan temaer være innvandring, utdanning og helse og andre aktuelle politiske emner. Debattemaene skal vinkles slik at de oppleves som nære til ungdommenes hverdag.
Gjester og debattanter skal være politikere, ungdomspolitikere og representanter fra ungdomsråd. Det er et viktig poeng at debatten har en form som åpner for brukermedvirkning; ungdommene skal ha mulighet til å ytre seg. I tillegg skal vi invitere artister og andre kulturpersonligheter som kan fungere som trekkplaster for arrangementene, men som samtidig skal berike temaene på en personlig måte. Ungdommene kan også bidra til underholdningen selv ved hjelp av egne musikkband og liknende.

Eksempler på debattanter:
- Solveig Horne
- Jens Stoltenberg
- Torbjørn Røe Isaksen
- Paul Joakim Sandøy
- Inga Marte Thorkildsen

Eksempler på underholdning:
- Are Kalvø
- Knut Nærum
- Envy
- Sirkus Eliassen
- Queendom

MÅLGRUPPE OG REKRUTTERING
På grunn av ønsket om å knytte debattene opp mot det kommende valget, er ungdom 15–19 år primærmålgruppa vår da mange av temaene vil oppfattes som mer relevante for dem enn for yngre ungdom. Vi skal imidlertid ikke operere med noen aldersgrense eller annen ekskludering av ungdom i andre aldre, men vi vil spisse promoteringen mot ungdom i aldersgruppen. For å rekruttere ungdommene, er det sentralt å samarbeide med fritidsklubber og bydelenes ungdomsråd.

ORGANISERING
Prosjektlederen av «Vårt liv – min mening» skal organisere debattene, debattverkstedene og samarbeidene hos alle de deltakende filialene. Det skal opprettes en egen stilling til dette formålet, og prosjektlederen skal utnevne en styringsgruppe bestående av ansatte på filialene. Prosjektlederen skal sammen med styringsgruppen velge personer til debattene og debattverkstedene, samarbeidspartnere, temaer, debattform og underholdningsartister. Prosjektlederen kan også fungere som ordstyrer på debattene.

OVERFØRINGSVERDI OG ETTERPRØVBARHET
For å styrke prosjektets overføringsverdi og etterprøvbarhet, skal prosjektet resultere i et oppskriftshefte basert på de erfaringer vi har hatt i debatt- og debattverkstedperiodene. Bidragsyterne er kursholderne og/eller øvrige med kompetanse på de ulike områdene vi skal dekke samt prosjektlederen og/eller styringsgruppen. Håndboka kan siden benyttes av andre aktører som ønsker å gjennomføre liknende kurs, eksempelvis øvrige større folkebibliotek og fylkesbibliotek.