Filmatisk formidling – om å formidlefor barn på digitale plattformer

Prosjekteier:Bergen bibliotek
Samlet støtte:800 000
Antall tildelingsår:2-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2021, 2022

Søknad

Rapporter

Mål

Utforsking av filmatisk formidling i form av korte bok-pitch-filmer laget primært med tanke på elever på mellomtrinnet. Målet er å utvikle filmer som kan inspirere til lesning. Vi vil ha spesielt fokus på hvordan filmene kan fenge gutters interesse. Det skal opprettes samarbeid med skoler i alle kommunene.

Måling av effekt ved å:

-Sende ut spørreskjema mellomtrinnselever

- Skille ut svarene fra gutter for å finne ut hva de responderer best på

- Dokumentere effekt i form av utlån, antall digitale visninger og hvor mange skoler som har vært engasjert

Beskrivelse

Barn i dag har i stor grad beveget seg over på digitale plattformer og uttrykker seg innenfor komprimerte formater laget av apper som for eksempel TikTok. Her blir informasjon og historier formidlet på svært kort tid. Barnas språk er langt mer visuelt betinget enn tidligere generasjoners språk, ikke minst har mange barn utviklet en høy kompetanse og estetisk standard som speiler det digitale formspråket.
Hvordan kan vi som bibliotek, formidle til barn på en engasjerende måte som tilfredsstiller deres krav til både digital presentasjon og estetikk? Og hvordan kan vi utvikle formidlingsmetoder og kompetanse som imøtekommer barnas standard?
Vi ønsker å utforske nye innganger til boken og andre medier gjennom et digitalt formidlingsformat for å:
- Gjøre litteraturen mer attraktiv og tilgjengelig
- Nå ikke-lesere
- Øke bibliotekenes kompetanse på formidling på digitale plattformer
- Synliggjøre formidling på flere flater og utvikle verktøy for mer variert formidling
- Nå flere barn med litteraturformidling og gjøre den tilgjengelig på plattformer der barna allerede er.
- Gjøre god formidling tilgjengelig for barn som ikke får deltatt på klassebesøk på biblioteket.

"Bergen Off. Bibliotek har som mål at alle i byen skal kjenne biblioteket og bibliotekets tjenester. Biblioteket skal være en inspirerende formidler av kunnskap og kultur, og vi skal være i dialog med innbyggerne." Handlingsplanen til Bergen off. Bibliotek, 2018 - 2021.

Økt formidling til barn er viktig i BOBs handlingsplaner. Det er et mål at biblioteket skal bidra til digital fornyelse, og skape egenprodusert digitalt innhold. Prosjektet vil være et viktig bidrag til å skape nytt digitalt formidlingsinnhold som kan inspirere unge lesere. Med samarbeidsbibliotekene kan vi oppnå variert innhold og nå enda flere barn med formidlingen.

Da samfunnet stengte ned satte bibliotekene i gang flere digitale prosjekter. Et prosjekt ved BOB å se på hvordan vi kunne overføre de viktige klassebesøkene fra det fysiske bibliotekrommet til digital plattform. Vi laget 10 bokfilmer (prototyper) og sendte disse ut til skoler for vurdering sammen med et spørreskjema til elevene for å få tilbakemeldinger. Fikk elevene lyst til å lese bøkene og likte de å se på filmene? Tilbakemeldingene tyder på at denne måten å formidle på, var både nyttig og riktig for målgruppen. Formspråket som var valgt, der hver film gir en inspirerende inngang til boken gjennom en pitch som er støttet av illustrerende film- og bildeklipp, appellerte til barna. Det er oss bekjent ikke laget denne typen bokfilmer for barn tidligere.

Med 4 samarbeidskommuner vil vi gjennomføre workshops om digital formidling og utvikle et bibliotek av formidlingsfilmer. Storbybibliotek BOB vil utarbeide workshopene, der vi sammen med samarbeidsbibliotekene utformer metodikk og produserer en katalog av formidlingsfilmer. Disse vil bli fritt tilgjengelig.
Prosjektplan:
Pilot-workshop: BOB inviterer til workshops i filmatisk formidling. Metoden presenteres. Samarbeidsbibl. kommer med innspill. Gjennom hele prosjektet utvikles metode gjennom evaluering.
Workshop 1: Formidlerne har valgt bøker, og jobbet med ideer. Fokus på idéutvikling, manusarbeid og storyboard.
Workshop 2: Formidlerne får tilbakemelding på hjemmearbeid, og kommer tilbake for filming med ferdig manus og storyboard.
Filmene klippes og ferdigproduseres av BOB.

Bruk: Bibliotekene utforsker bruk av filmene i egen formidling, overfor skoler og på digitale plattformer.

Evaluering: Bibliotekene kartlegger bruk og mottakelse gjennom felles evalueringsfaktorer. Hvor mange og hvem vi har nådd, og har det gitt økt interesse og utlån? Egen youtube-kanal lanseres når katalogen er tilstrekkelig omfattende.

Prosjektet vil føre til sterkere faglige bånd mellom bibliotek og læring av hverandre. Filmene vil få større variasjon når flere formidlere deltar, og bibliotekene blir tettere knyttet til formidlingen når deres egen formidler deltar i filmene. BOB har tekniske og tekniskfaglige ressurser som deles med samarbeidsbibliotekene, som bidrar med formidlingsressurser.

Filmene vil være fritt tilgjengelig for alle bibliotek og skoler, for foreldre og barn på jakt etter leseinspirasjon, og kan benyttes som ressurs i ulike lesestimuleringsprosjekter, som f.eks Sommerles. At filmene blir fritt tilgjengelige kan bidra til lesestimulering og inspirasjon langt utover samarbeidskommunenes grenser.

Den faglige utviklingen vil kunne bidra til ulike former for digitale produksjoner også utover prosjektperioden.

Lenker til prototyper:
https://www.youtube.com/watch?v=Nm9NQoooVdQ&list=PLoLcGNQIgjbF9Yag4cRMZQO-5-bBgw5i8&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=U8hcKtITGFQ&list=PLoLcGNQIgjbF9Yag4cRMZQO-5-bBgw5i8&index=3

Vi søker om 400.000 pr år i 2 år til prosjektet til personalressurser. Evaluering etter 1 år.