12. mars 2018

Rådet møtes i Sandefjord på tirsdag

Nasjonalbibliotekets Strategiske råd møtes den 13.03. i Sandefjord.

Strategisk råd, som er forankret i Nasjonal bibliotekstrategi, skal bidra til at Nasjonalbiblioteket fører en god, regelmessig og samordnet dialog med bibliotekene i strategiperioden.

Det er sjette gang rådet møtes. Hovedsaken denne gangen vil status og oppfølging av bibliotekstrategien.

Nasjonal bibliotekstrategi som ble lansert høsten 2015, lister opp 23 tiltak som staten skal iverksette for å styrke bibliotekene. 2018 er siste året Bibliotekstrategien gjelder, og alle tiltakene i strategien skal i utgangspunktet være realisert i løpet av dette året.

Rådet vil bli oppdatert på status for alle tiltakene og om hvordan tiltakene som ikke er gjennomført skal gjennomføres i løpet av året. Dette gjelder bl.a. videreføring av fri tilgang til bibliografiske data til bibliotekene og realiseringen av Biblioteksøk som landsdekkende tjeneste.

Rådet vil også bli invitert til å løfte blikket utover strategiperioden og inviteres til å komme med innspill om hvor veien bør gå videre.