9. mars 2018

Positive tilbakemeldinger i brukerundersøkelsen

Høsten 2017 gjennomførte Nasjonalbiblioteket en omfattende brukerundersøkelse i flere målgrupper. Resultatene viser at brukerne er godt fornøyde med tjenestene vi tilbyr, og at det har vært en positiv utvikling i inntrykket av Nasjonalbiblioteket i løpet av de siste årene.

Undersøkelsen rettet seg mot fem målgrupper: befolkningen generelt, registrerte brukere av Nasjonalbiblioteket, brukere av nettsiden nb.no, forskere og bibliotekledere ved folkebibliotek, fylkesbibliotek og fag- og forskningsbibliotek. Til sammen besvarte 7294 personer undersøkelsen. Undersøkelsen i 2017 er en oppfølging av en tilsvarende undersøkelse gjennomført i 2013.

Gode tilbakemeldinger fra bibliotekene

300 bibliotekledere har besvart brukerundersøkelsen. Resultatene viser en høy grad av tilfredshet med Nasjonalbibliotekets tjenester. Det er spesielt erfaringer med Depotbiblioteket, Det flerspråklige bibliotek, Innlån, Nasjonalt lånekort/låneregister og plakatutstillinger som får høye score i undersøkelsen. På spørsmål om erfaringer med disse tjenestene gir mer enn ni av ti positive tilbakemeldinger. Også kontakten med ansatte ved Nasjonalbiblioteket oppleves som positiv og 91 % svarer at de er fornøyde med den informasjonen eller veiledningen de har fått når de har vært i kontakt med Nasjonalbiblioteket. Her er det en positiv utvikling fra undersøkelsen i 2013 til undersøkelsen i 2017.

Av Nasjonalbibliotekets tjenester er Depotbiblioteket (93 %) og Nasjonalbibliotekets digitale samlinger (77 %) de mest brukte tjenestene blant bibliotekene, men også Biblioteksøk (68 %), Innlån (64 %), Nasjonalt lånekort og låneregister (62 %) og Det flerspråklige bibliotek (61 %) er tjenester mange benytter seg av. Undersøkelsen avdekker også et forbedringspotensial for Nasjonalbiblioteket, i form av lavt bruk av enkelte av tjenestene. Dette gjelder blant annet avistjenesten, som kun 35 % av bibliotekene i undersøkelsen sier at de har benyttet seg av.

Halvparten av bibliotekene i undersøkelsen har søkt om prosjektmidler, og tilbakemeldingene tyder på at bibliotekene har gode erfaringer fra søknadsprosessen.

Fornøyde brukere

Jevnt over har de registrerte brukerne et positivt inntrykk av Nasjonalbiblioteket og er fornøyde med tjenestene. Hele 95 % svarer positivt på spørsmål om hvilket inntrykk de har av Nasjonalbiblioteket. Spesielt de ansattes service og faglige kompetanse er områder Nasjonalbiblioteket får gode tilbakemeldinger på i undersøkelsen.

Undersøkelsen på nb.no ble gjennomført som en pop-up på nettsiden. Det flest bruker nb.no til er å lese digitale bøker eller å lete opp informasjon i bøkene. De viktigste grunnene til at brukerne leser bøkene digitalt på nb.no er at det er praktisk å lese dem der samt at bøkene ikke finnes tilgjengelig andre steder.

Undersøkelsen blant forskere ble besvart av 1221 personer. Resultatene viser at forskere kjenner godt til Nasjonalbiblioteket som institusjon, men at det er noe lavere kjennskap til hvilke tjenester Nasjonalbiblioteket tilbyr. Det har vært en tydelig forbedring i kjennskap til det digitale biblioteket blant forskerne siden 2013.

Undersøkelsen i befolkningen ble gjennomført på telefon med et landsrepresentativt utvalg. Om lag halvparten av de spurte svarte at de kjenner til Nasjonalbiblioteket, noe som er en oppgang fra 2013. Ikke uventet er kjennskapen høyest på Østlandet. I Oslo svarer 69 % av de spurte at de kjenner til Nasjonalbiblioteket. 24 % av befolkningen kjenner til bokhylla.no.

Se resultater fra undersøkelsen rettet mot bibliotek her (pdf).