7. mai 2018

Nasjonalbibliotekets høringssvar om forslaget om å overføre statlige bibliotekutviklingsoppgaver til fylkene

I rapporten «Regionreformen: Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene» som ble lagt fram den 9.februar, foreslår et ekspertutvalg satt ned av Kommunal- og moderniseringsdepartementet bl.a. å flytte forvaltningen av prosjekt og utviklingsmidler til bibliotekene fra staten v/Nasjonalbiblioteket til fylkeskommunene.

Nasjonalbiblioteket forvalter prosjekt- og utviklingsmidler som skal stimulere til utvikling i norske folke- og fagbibliotek. Tiltakene skal ha verdi utover det enkelte bibliotek, og de skal fremme nye tilbud. Midlene lyses ut etter føringer fastsatt i Nasjonal bibliotekstrategi 2015- 2018. Bibliotekstrategien innebærer at utviklingsmidlene skal disponeres til tre hovedområder: i) utvikling av felles infrastrukturtiltak i regi av Nasjonalbiblioteket, til disposisjon for alle bibliotek, ii) utvikling av folkebibliotekene som debatt- og læringsarena, møteplass og formidlingsinstitusjon, og iii) frie, nyskapende prosjekt- og utviklingstiltak.

Forslag fra utvalget:
Utvalget foreslår også å overføre ansvaret for prosjektmidler på biblioteks-, arkiv- og museumsfeltet fra Nasjonalbiblioteket, Arkivverket og Kulturrådet til fylkeskommunene. En overføring vil understøtte det ansvaret fylkeskommunen allerede har som biblioteksansvarlig.

Nasjonalbiblioteket har i sitt høringssvar vektlagt behovet for og ønsket fra bibliotekene om en sterkere statlig politikk på området og advarer mot fragmentering av virkemidlene. Nasjonalbiblioteket viser også til mulighetene for en større regional rolle i utviklingen av folkebibliotekene.

Les hele høringsvaret her