26. april 2018

Nasjonalbiblioteket bevilger 16 millioner til bibliotekene

Nasjonalbiblioteket har bevilget 16 millioner kroner til 56 nyskapende prosjekter og utviklingstiltak i bibliotek over hele landet.

Midlene er fordelt ut fra føringer i Nasjonal bibliotekstrategi 2015–2018, og skal stimulere og bidra til utvikling av nye bibliotektjenester, formidling av bibliotekenes innhold og utprøving av nye samarbeidsformer.

– I strategiperioden har Regjeringen gjennom Nasjonalbiblioteket gitt til sammen 80 millioner kroner til utviklingsprosjekter i bibliotekene. Vi er svært glade for at bibliotekene benytter seg av mulighetene disse midlene gir dem til å utvikle nye tilbud til publikum, ikke minst overfor barn og unge. På denne måten ruster bibliotekene seg for framtida, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Direktør for Nasjonalbiblioteket Aslak Sira Myhre mener bibliotekstrategien fungerer som et effektivt redskap for en samlet innsats i bibliotekene.

– Ved å utvikle seg som møteplasser og arenaer for debatt og kulturformidling, har bibliotekene inntatt en viktig plass som folkeopplysere i lokalsamfunnet, sier Sira Myhre.

En rekke av prosjektene som har fått støtte er knyttet til videreutvikling av bibliotektilbudet til barn og unge, og mange bibliotek er nå spesielt opptatt av å invitere innbyggerne og lokalsamfunnet inn i utviklingsprosessen.

– Vi ser også at bibliotekene benytter seg av muligheten utviklingsmidlene gir til å samarbeide på tvers av både kommune- og fylkesgrenser, forteller Aslak Sira Myhre, og trekker fram prosjektet Biblioteket som samskaper, som et eksempel. Her samarbeider hele ni folkebibliotek og fire fylkesbibliotek i Oppland, Buskerud, Rogaland og Finnmark.

De tildelte midlene finansieres gjennom spilleoverskudd fra Norsk Tipping og forutsetter at overføringene til Nasjonalbiblioteket opprettholdes på samme nivå som i fjor.

En oversikt over tildelingene finner man her.

Høsten 2018 kan bibliotekene søke om midler til 500 arrangement i 500 bibliotek i forbindelse med 500-årsjubileet for den norske boka, Bokåret 2019.