13. mars 2017

Gode tilbakemeldinger på Biblioteklederkonferansen 2016

Etter Biblioteklederkonferansen 2016 ble det sendt ut en spørreundersøkelse til deltagerne på konferansen. Evalueringen bar preg av høy tilfredshet med konferansen, og ga gode innspill til planleggingen av Biblioteklederkonferansen 2017.

Det var 141 påmeldte deltagere på Biblioteklederkonferansen 2016. Av disse har 89 personer svart på undersøkelsen. Blant respondentene er det flest deltagere fra folkebibliotek, men det er også deltagere fra fylkesbibliotek, fag- og forskningsbibliotek, organisasjoner og andre bibliotek.

Muligheten til å treffe andre bibliotekledere og få faglig påfyll utpeker seg som hovedgrunnene til å delta på konferansen. Men også ønsket om å holde seg oppdatert på aktuell bibliotekpolitikk, få informasjon/kontakt med Nasjonalbiblioteket og interessante foredragsholdere er viktige grunner for å delta på konferansen, viser tilbakemeldingene i undersøkelsen.

Gode tilbakemeldinger

Biblioteklederkonferansen 2016.
Foto: Nikolaj Blegvad

I evalueringen kom det svært positive tilbakemeldinger på Biblioteklederkonferansen 2016. På et overordnet spørsmål om hvor fornøyde deltagerne var med konferansen på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd, fikk konferansen en score på 4,2.

Det er flere elementer ved konferansen som får skryt i evalueringen, blant annet sammensetningen av foredragsholdere som gjorde at deltagerne fikk belyst det overordnede temaet fra flere perspektiv. Bredden i foredragsholdere, med innlegg fra både innsiden og utsiden av biblioteksektoren samt fra inn- og utland, blir kommentert som et positivt trekk. Deltagerne forteller at de er fornøyde med muligheten til å «løfte blikket litt», samtidig som man finner noe matnyttig man kan ta med seg hjem til eget bibliotek. En av deltagerne på Biblioteklederkonferansen beskriver programmet som «(…) et bredt og mangfoldig program, bygget over en felles tematikk, slik at alle burde finne noe som «traff» godt.»

Av foredragsholdere var det spesielt konferansens hovedtaler, Roly Keating fra British Library, som ble trukket frem som et av høydepunktene i konferansen.

Deltagerne på konferansen

20,5 prosent av deltagerne i undersøkelsen svarer at de er fra bibliotek med under fem ansatte, 37,5 prosent svarer at de er fra bibliotek med mellom 5 og 14 ansatte, og 38,6 prosent er fra bibliotek med 15 ansatte eller flere. 3,4 prosent oppga ikke størrelsen på biblioteket de arbeider ved. Vi ser at det kan være praktiske hensyn som spiller inn og kan gjøre det vanskeligere for ledere fra små bibliotek å delta på slike konferanser. I tillegg kan det være et sprik i hva som oppfattes som relevant faglig innhold for ledere ved mindre bibliotek, sammenlignet med større bibliotek, og for ledere fra forskjellige typer bibliotek.

Gjennom evalueringen har vi fått mange gode innspill som vi ved Nasjonalbiblioteket tar med oss inn i planleggingen av Biblioteklederkonferansen 2017.

Les mer om Biblioteklederkonferansen.