13. oktober 2017

Folkebibliotekene og statsbudsjettet 2018

I forslaget til statsbudsjett for 2018, som ble lagt fram torsdag 12. oktober, går regjeringen inn for at 50 millioner kroner av spillemidlene går til utvikling av folkebibliotekene.

Dette legger til rette for videre utvikling og styrking av folkebibliotekene som aktuelle og uavhengige møteplasser, arenaer for offentlig samtale og debatt og formidlere av kunnskap og kultur. Dette framgår av budsjettproposisjonen fra Kulturdepartementet.

I proposisjonen fra Kunnskapsdepartementet går det fram at regjeringen foreslår å øke tilskuddsordningen for lesestimuleringstiltak for barn og unge med 15 mill. kroner til nær 20 mill. kroner. I tillegg til private, frivillige og ideelle organisasjoner skal nå også kommuner og fylkeskommuner innenfor denne ordningen kunne søke om midler til utvikling av skole- og folkebibliotek. Tilskuddsordningen er knyttet til satsingen Språkløyper – nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016–2019, som har en totalramme på ca. 45 mill. kroner i 2018.

I Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjettproposisjon foreslås et tilskudd på 2 mill. kroner som skal underbygge målsettinger i Digital agenda for Norge om å sikre et tilbud om veiledning i grunnleggende digital kompetanse i alle landets kommuner. Alle folkebibliotek skal kunne søke om tilskudd til etablering av en slik veiledningstjeneste, eventuelt videreutvikling av et eksisterende tilbud. Kommuner med et særskilt behov vil bli prioritert. Denne ordningen er knyttet til oppfølging av prosjektet Digihjelpen, som har Nasjonalbiblioteket og andre bibliotekrepresentanter i prosjektgruppen.