2. mars 2017

Bergen Offentlige Bibliotek går til kjernen

Kan og bør bibliotekansatte mene noe om kvalitet? Bergens Offentlige Bibliotek fikk støtte til det toårige utviklingsprosjektet "Til kjernen" av Nasjonalbiblioteket i 2014. Nå har de presentert resultatet av flere år med diskusjoner.

Bergens offentlige bibliotek søkte i 2014 Nasjonalbiblioteket om støtte til et prosjekt som skulle utfordre bibliotekets rolle som en nøytral serviceinstitusjon. Folkebibliotekene har fått et mer tydelig formidlings- og debattoppdrag, samtidig som kvalitetsbegrepet andre steder er under press. I Bergen har de ansatte løst dette ved en diskusjon både internt og med publikum. Spørsmålet har vært: Hvilke bøker er best for Bergen? Prosjektleder for «Til kjernen», Mari Hoem Stokke-Bakken, svarer bibliotekutvikling.no om prosjektet.

Hva var ideen bak prosjektet deres?

«Til Kjernen» er et utviklingsprosjekt som har som formål å øke bevisstheten om litterær kvalitet, både eksternt og internt i organisasjonen. I dagens mediebilde møter vi et stadig mer utvannet og flyktig kvalitetsbegrep. Vi ønsker å stille spørsmål ved dette, og å tydeliggjøre bibliotekets rolle som formidlere av den gode og bevaringsverdige litteraturen.

Hvordan har dette blitt gjennomført?

Underveis har vi holdt litteraturarrangementer og debatter med kvalitetsbegrepet i fokus, i tillegg til interne workshops, presentasjoner og diskusjoner. Arrangementene har pekt framover mot det endelige målet, å lage en utvalgt samling på 100 bøker som skal representere kjernen i BOBs virksomhet, og dermed både skal fremheve den gode litteraturen, og synliggjøre Bergen Offentlige Biblioteks egenart og identitet.

Hvilke resultater har dere fått?

Rent konkret har prosjektet resultert i kjernesamlingen, disse 100 utvalgte bøkene, som nå står stilt ut i inngangsområdet vårt, og som vi vil vise til så ofte vi kan i tiden framover. Ellers har vi hatt gjennomgående godt oppmøte på arrangementene våre, noe som tyder på at dette er noe folk interesserer seg for. Internt har vi fått en høyere temperatur rundt diskusjoner om litteratur, og diskusjonene kommer tettere.

Hvor mye ressurser har dere brukt, målt i tid og midler?

Dette prosjektet har pågått i to år, og jeg som prosjektleder har vært ansatt i 30 % stilling. I tillegg har seks andre ansatte vært deltakere i prosjektet. Budsjettet har vært på 670 000 i året, og har rommet både lønnsmidler, arrangementer, bokinnkjøp og promotering.

Er dette noe dere tenker andre også kan gjennomføre? Om så, hvilke råd vil du gi dem?

Andre kan gjennomføre prosjektet. Bevissthet om kvalitet i alle sjangre kan ikke fremheves nok, og det kan gjøres i større eller mindre grad alt etter hva slags midler en har tilgang til. Spørsmålet om hva som er kvalitet bør starte hos de ansatte på biblioteket, så interne diskusjoner og workshops er et godt sted å begynne.

Når det gjelder utvikling av en større kjernesamling, vil jeg råde til å ha en lokal profil framfor å lage en kanon som skal være gjeldende for alle, og kanskje er det mest relevant for storbybibliotekene eller fylkesbibliotekene, med tanke på de ressursene det krever. Hvis en involverer alle ansatte, kan det også bli et bra fellesskapsprosjekt for hele biblioteket.

 

Fakta om «Til kjernen»
Prosjekteier: Bergen Offentlige Bibliotek
Kontaktperson: Mari Hoem Stokke-Bakken
Tidsperiode: 2015 – 2016
Samlet støtte: 570 000kr

Les mer om prosjektet her.